• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  gneiss
  gơnai sở
  fundamental gneiss
  gơnai sở
  primary gneiss
  gơnai dạng dải
  ribbon gneiss
  gơnai dạng
  leaf gneiss
  gơnai dạng mắt
  eye-gneiss
  gơnai hocblen
  hornblende gneiss
  gơnai mạch
  vein gneiss
  gơnai nền móng
  fundamental gneiss
  gơnai nguyên sinh
  primary gneiss
  gơnai nguyên sinh
  protogenic gneiss
  gơnai pelit
  pelitic gneiss
  gơnai phân dải
  banded gneiss
  gơnai phức hợp
  composite gneiss
  gneissic
  kiến trúc gơnai
  gneissic structure
  đá phiến (dạng) gơnai
  gneissic schist

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X