• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  pulse code
  biến điệu xung
  pulse code modulation
  dữ liệu tiếng xung
  PCVD (pulsecode voice data)
  dữ liệu tiếng xung
  pulse code voice data (PCVD)
  sự điều biến xung
  PCM (Pulsecode modulation)
  sự điều biến xung
  pulse code modulation (PCM)
  sự điều biến xung tam phân
  ternary pulse code modulation
  sự điều biến xung vi sai
  differential pulse code modulation (DPCM)
  sự điều biến xung vi sai
  DPCM (differentialpulse code modulation)
  sự điều chế xung delta
  delta pulse code modulation
  sự điều chế xung delta thích ứng
  adaptive delta pulse code modulation
  sự điều chế xung số tương hợp
  adaptive digital pulse code modulation (ADPCM)
  sự điều chế xung số tương hợp
  ADPCM (adaptivedigital pulse code modulation)
  sự điều chế xung vi phân tương hợp
  adaptive differential pulse Code modulation (ADPCM)
  sự điều chế xung vi sai tương hợp
  ADPCM (adaptivedifferential pulse code modulation)
  truyền điều biến xung
  pulse code modulation transmission
  điều biến xung
  PCM (pulsecode modulation)
  điều biến xung
  Pulse Code Modulation (PCM)
  điều biến xung (PCM) xung
  pulse code modulation-PCM
  điều biến xung vi sai
  differential pulse code modulation
  điều biến xung vi sai thích ứng
  adaptive differential pulse code modulation
  điều biến xung vi sai thích ứng
  adaptive differential pulse code modulation (ADPCM)
  điều chế xung vi sai thích ứng
  adaptive differential pulse Code modulation (ADPCM)
  điều xung
  pulse code modulation (PCM)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X