• Serré ; rigoureux ; strict ; étroit ; sévère
  luận chặt chẽ
  raisonnement serré
  Sự chứng minh chặt chẽ
  rigoureuse démonstration
  Nguyên tắc chặt chẽ
  principes stricts
  Đoàn kết chặt chẽ
  union étroite
  Kỉ luật chặt chẽ
  discipline sévère
  tuân thủ nội qui chặt chẽ
  observer de fa�on stricte (strictement) le réglement intérieur
  Giám sát chặt chẽ
  surveiller étroitement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X