• Établir; dresser; fonder; instituer; élaborer; instaurer; constituer
  Lập trật tự
  établir l'ordre
  Lập biên bản
  dresser un procès-verbal
  Lập một trường phái văn học
  fonder une école littéraire
  Lập một dòng đạo
  instituer un ordre religieux
  Lập một chương trình
  élaborer un programme
  Lập một chế độ
  instaurer un régime
  Lập một chính phủ
  constituer un gouvernement
  Créer; nommer; instituer
  Lập làm thừa kế
  nommer (quelqu'un) son héritier ; instituer héritier (quelqu'un)
  Lập lại
  rétablir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X