• Principal; premier; capital; essentiel
  Mệnh đề chính
  proposition principale
  Vai trò chính
  rôle principal
  Tác phẩm chính của một tác giả
  l'oeuvre principal d'un auteur
  Nguyên tắc chính
  principe essentiel
  Propre
  Chính mắt tôi
  de mes propres yeux
  Même; justement; précisément; exactement
  Tôi gặp anh ấy chính tại đây
  je l'ai rencontré ici même
  Chính thế đấy
  c'est justement pour cette raison
  Chính thế tôi đến thăm anh
  c'est précisément pour cela que je viens vous voir
  Chính lại ngược lại
  c'est exactement le contraire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X