• Achevé; fini; terminé; accompli
  Việc chưa rồi
  travail non encore fini
  Việc đã rồi
  fait accompli
  Oisif
  Ngồi rồi
  rester oisif
  Déjà
  Tôi ăn rồi
  j'ai déjà mangé
  đã đi rồi
  il est déjà parti
  Puis; ensuite; après
  Làm đi đã rồi hãy chơi
  travaillez d'abord vous vous amuserez ensuite
  Họ vào rồi lại ra
  ils entraient puis sortaient
  Rồi sẽ hay
  on verra après
  Con không nghe mẹ rồi con sẽ ngày hối
  tu ne m'écoutes pas mon enfant, tu auras (après) à t'en repentir
  Bien
  Bien naturellement
  Xem ngồi rồi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X