• Descendre
  Xuống ngựa
  descendre de cheval
  Từ Yên Bái xuống Nội
  descendre de Yênba… à Hano…
  Baisser
  Giá hàng đã xuống
  les prix ont baissé
  Thủy triều xuống
  la marée baisse
  Nhiệt độ xuống
  la température a baissé
  (từ cũ, nghĩa cũ) notifier (aux autorités inférieures)
  Xuống chiếu
  notifier par ordonnance (en parlant d'un roi)
  Vers le bas; en bas
  Nhìn xuống
  regarder en bas
  Rơi xuống
  tomber (en bas)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X