• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red">,k&#596;ris'p&#596;nd&#601;ns</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">,k&#596;ris'p&#596;nd&#601;ns</font>'''/=====
  - 
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 23: Dòng 16:
  ::lớp học bằng thư, lớp hàm thụ
  ::lớp học bằng thư, lớp hàm thụ
  -
  == Toán & tin ==
  +
  ==Chuyên ngành==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  {|align="right"
  -
  =====phép tương ứng=====
  +
  | __TOC__
  -
   
  +
  |}
  -
  == Xây dựng==
  +
  === Toán & tin ===
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====phép tương ứng=====
  -
  =====thư tín=====
  +
  === Xây dựng===
  -
   
  +
  =====thư tín=====
  -
  == Kỹ thuật chung ==
  +
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====sự tương ứng=====
  =====sự tương ứng=====
  ::[[lattice]] [[correspondence]]
  ::[[lattice]] [[correspondence]]
  Dòng 99: Dòng 91:
  ::[[theory]] [[of]] [[correspondence]]
  ::[[theory]] [[of]] [[correspondence]]
  ::lý thuyết tương ứng
  ::lý thuyết tương ứng
  -
   
  +
  === Kinh tế ===
  -
  == Kinh tế ==
  +
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  -
   
  +
  =====quan hệ thư từ=====
  =====quan hệ thư từ=====
  ::[[keep]] [[in]] [[a]] [[correspondence]]
  ::[[keep]] [[in]] [[a]] [[correspondence]]
  Dòng 108: Dòng 97:
  ::[[keep]] [[up]] [[a]] [[correspondence]] [[]] ([[to]]..)
  ::[[keep]] [[up]] [[a]] [[correspondence]] [[]] ([[to]]..)
  ::giữ quan hệ thư từ
  ::giữ quan hệ thư từ
  -
  =====thư từ qua lại=====
  +
  =====thư từ qua lại=====
  -
   
  +
  ===== Tham khảo =====
  -
  === Nguồn khác ===
  +
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=correspondence correspondence] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=correspondence correspondence] : Corporateinformation
  -
   
  +
  === Oxford===
  -
  == Oxford==
  +
  =====N.=====
  -
  ===N.===
  +
  -
   
  +
  =====(usu. foll. by with, to, between) agreement, similarity,or harmony.=====
  =====(usu. foll. by with, to, between) agreement, similarity,or harmony.=====
  =====A communication by letters. b letters sent orreceived.=====
  =====A communication by letters. b letters sent orreceived.=====
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Toán & tin ]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển Oxford]]
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Toán & tin ]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển Oxford]]

  03:30, ngày 8 tháng 7 năm 2008

  /,kɔris'pɔndəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xứng nhau, sự tương ứng; sự phù hợp
  Thư từ; quan hệ thư từ
  to be in (to have) correspondence with someone
  trao đổi thư từ với ai, liên lạc bằng thư từ với ai
  to do (to attend to) the correspondence
  viết thư
  correspondence clerk
  người giữ việc giao thiệp bằng thư từ, người thư ký
  correspondence class
  lớp học bằng thư, lớp hàm thụ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phép tương ứng

  Xây dựng

  thư tín

  Kỹ thuật chung

  sự tương ứng
  lattice correspondence
  sự tương ứng mạng
  one-to-many correspondence
  sự tương ứng một chiều
  one-to-one correspondence
  sự tương ứng một một
  thông điệp
  tương ứng
  algebraic correspondence
  tương ứng đại số
  birational correspondence
  tương ứng song hữu tỷ
  boundary correspondence
  tương ứng ở biên
  correspondence principle
  nguyên lý tương ứng
  direct correspondence
  tương ứng trực tiếp
  dualistic correspondence
  tương ứng đối ngẫu
  homographic correspondence
  tương ứng phân tuyến
  incidence correspondence
  tương ứng liên thuộc
  irreducible correspondence
  tương ứng không khả quy
  irreducible correspondence
  tướng ứng không khả quy
  isometric correspondence
  tương ứng đẳng cự
  lattice correspondence
  sự tương ứng mạng
  many-one correspondence
  tương ứng một đối nhiều
  many-to-many correspondence
  tương ứng nhiều-nhiều
  non-singular correspondence
  tương ứng không kỳ dị
  one-to-many correspondence
  sự tương ứng một chiều
  one-to-many correspondence
  tương ứng một-nhiều
  one-to-one correspondence
  sự tương ứng một một
  one-to-one correspondence
  tương ứng một đối một
  pattern correspondence index-PCI
  chỉ số (độ) tương ứng phổ
  point correspondence
  tương ứng điểm
  principle of correspondence
  nguyên tắc tương ứng
  projective correspondence
  tương ứng xạ ảnh
  reciprocal correspondence
  tương ứng thuận nghịch
  reducible correspondence
  tương ứng khả quy
  singular correspondence
  tương ứng kỳ dị
  symmetric correspondence
  tương ứng đối xứng
  theory of correspondence
  lý thuyết tương ứng

  Kinh tế

  quan hệ thư từ
  keep in a correspondence
  giữ quan hệ thư từ
  keep up a correspondence [[]] (to..)
  giữ quan hệ thư từ
  thư từ qua lại
  Tham khảo

  Oxford

  N.
  (usu. foll. by with, to, between) agreement, similarity,or harmony.
  A communication by letters. b letters sent orreceived.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X