• /´lætis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lưới, rèm; hàng rào mắt cáo
  lattice window
  cửa sổ mắt cáo
  lattice bridge
  cầu làm bằng những thanh sắt bắt chéo nhau

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Lưới, mạng, giát, giàn

  Hóa học & vật liệu

  mạng (tinh thể)
  close-packed lattice
  mạng tinh thể bó chặt
  cubic lattice
  mạng (tinh thể) lập phương
  lattice plane
  mặt mạng tinh thể
  lattice spacing
  hằng số mạng (tinh thể)
  sub lattice
  mạng (tinh thể) con

  Toán & tin

  (đại số ) dàn; (thống kê ) mạng
  atomic(al) lattice
  (đại số ) dàn nguyên tử
  coarse lattice
  (đại số ) dàn thô

  Xây dựng

  dàn mắt cáo
  mạng thanh bụng

  Điện tử & viễn thông

  mạng tinh thể
  crystal lattice parameter
  tham số mạng tinh thể

  Kỹ thuật chung

  chấn song
  lattice railing
  lan can kiểu chấn song
  cửa chắn
  khung sườn
  dàn
  lưới

  Giải thích VN: Là biểu diễn bề mặt sử dụng một mảng chữ nhật của các điểm lưới đặt cách nhau một khoảng thu mẫu không đổi theo các chiều x, y tương đối so với một điểm gốc chung. Một lưới được lưu như một grid (lưới ô vuông), nhưng chỉ biểu diễn các giá trị bề mặt tại các điểm lưới, chứ không phải giá trị của toàn bộ ô lưới.

  diagonal lattice
  lưới chữ K
  hexagonal chord lattice
  lưới biên giàn hình lục giác
  lattice beam
  dầm mắt lưới
  lattice bracing
  hệ giằng dạng mắt lưới
  lattice constant
  hằng số mạng lưới
  lattice energy
  năng lượng mạng lưới
  lattice fence
  hàng rào lưới mắt cáo
  lattice fence
  rào lưới
  lattice frame
  kết cấu dạng lưới
  lattice mast
  cột tháp dạng lưới
  lattice model
  mô hình mạng lưới
  lattice network
  mạch mạng lưới
  lattice plan
  sơ đồ mạng lưới
  lattice point
  điểm nút (lưới)
  lattice point
  điểm nút lưới
  lattice retaining wall
  tường chắn đất dạng mắt lưới
  lattice riber
  sợi lưới
  lattice roof
  mái dạng mắt lưới
  lattice roof
  mái kèo lưới
  lattice sampling
  sự lấy mẫu mạng lưới
  lattice structure
  kết cấu dạng mắt lưới
  lattice suspension bridge
  cầu treo dạng mắt lưới
  lattice thin sell
  vỏ mỏng dạng mắt lưới
  lattice vibration
  dao động mạng lưới
  lattice window
  cửa sổ lưới mắt cáo
  lattice work
  công trình dạng mắt lưới
  lattice work
  kết cấu dạng mắt lưới
  lattice-sided container
  côngtenơ mặt bên lưới thép
  lattice-sided container
  lưới thép
  lattice-wound coil
  cuộn dây quấn dạng lưới
  lower chord lattice
  lưới đai dưới
  metal lattice pier
  trụ kim loại dạng mắt lưới
  rectangular chord lattice
  lưới mắt cáo hình chữ nhật
  sloped chord lattice
  lưới đai nghiêng
  space lattice
  lưới không gian
  triangular chord lattice
  lưới biên giàn hình tam giác
  upper chord lattice
  lưới đai trên
  wire lattice
  lưới thép
  lưới mắt cáo
  lattice fence
  hàng rào lưới mắt cáo
  lattice window
  cửa sổ lưới mắt cáo
  rectangular chord lattice
  lưới mắt cáo hình chữ nhật
  lưới, rèm, mạng tinh thể
  ghi
  giàn
  aerial lattice support
  giàn ăng ten
  composite lattice tower
  cột tháp (kiểu giàn) bằng compozit
  diamond-shaped lattice truss
  giàn mạng
  girder lattice
  giàn mắt cáo rầm
  girder lattice web
  giàn hoa
  half-lattice girder
  giàn có biên song song
  hexagonal chord lattice
  lưới biên giàn hình lục giác
  lattice (d) structure
  kết cấu giàn
  lattice beam
  dầm kiểu giàn
  lattice beam
  giàn dầm
  lattice bridge
  cầu kiểu giàn
  lattice bridge
  cầu giàn
  lattice bridge
  cầu giàn mắt cáo
  lattice girder
  dầm giàn
  lattice girder
  giàn hoa
  lattice girder
  giàn mắt cáo
  lattice jib
  cần kiểu giàn
  lattice order
  thứ tự giàn
  lattice ordered group
  nhóm sắp theo giàn
  lattice ordered group
  nhóm sắp xếp theo giàn
  lattice point
  điểm giàn
  lattice space
  mạng tinh thể không gian
  lattice structure
  kết cấu giàn
  lattice tower
  cột tháp giàn
  lattice tower
  cột tháp kiểu giàn
  lattice tower
  tháp giàn thép
  lattice truss
  giàn khung mắt cáo
  lattice truss
  giàn giát
  lattice truss
  giàn hoa
  lattice truss
  giàn mắt cáo
  multiple-lattice truss
  giàn nhiều hệ thanh bụng
  multiple-lattice truss
  giàn nhiều mắt
  semi-lattice
  nửa giàn
  space lattice
  lưới không gian
  space lattice
  mạng không gian
  space structural system with crossed lattice girders
  hệ kết cấu không gian mạng dầm giao nhau
  steel lattice tower
  cột tháp (kiểu giàn) bằng thép
  subdiagonal-lattice truss
  giàn vierenđel
  television aerial lattice support
  giàn ăng ten vô tuyến truyền hình
  triangular chord lattice
  lưới biên giàn hình tam giác
  triangular lattice truss
  giàn có thanh bụng (hình) tam giác
  truss lattice
  mắt cáo của giàn
  truss with flexible lattice
  giàn có thanh bụng mảnh
  giàn mắt cáo
  girder lattice
  giàn mắt cáo rầm
  lattice bridge
  cầu giàn mắt cáo
  giát
  lattice truss
  giàn giát
  hàng rào mắt cáo

  Giải thích EN: An open structure of intersecting diagonal laths, usually of wood or light metal.Navigation. a pattern formed by two or more sets of intersecting lines, such as overlapping loran lines.

  Giải thích VN: Kết cấu mở làm bằng các thanh giao chéo nhau, thường bằng gỗ hoặc kim loại nhẹ. Hàng hải. mô hình tạo thành bởi 2 hoặc nhiều hơn các đường giao nhau, ví dụ như các đường hệ thống phòng tuyến vô tuyến đạo hàng xa nhiều lớp.

  mạng
  active lattice
  mạng hoạt động
  anorthic lattice
  mạng ba nghiêng
  anorthic lattice
  mạng tam tà
  Baravais lattice
  mạng Bravais
  close-packed lattice
  mạng tinh thể bó chặt
  crystal lattice
  mạng tinh thể
  crystal lattice parameter
  tham số mạng tinh thể
  crystal-lattice filter
  bộ lọc mạng tinh thể
  cubic lattice
  mạng (tinh thể) lập phương
  cubic lattice
  mạng lập phương
  cubical lattice
  mạng lập phương
  diamond wire lattice
  mạng dây hình thoi
  diamond-shaped lattice truss
  giàn mạng
  disjunction lattice
  mạng ngắt mạch
  disjunction lattice
  mạng tách rời
  distributive lattice
  mạng phân phối
  electron-lattice interactions
  tương tác electron-mạng
  face-centered cubic lattice
  mạng lập phương tâm mặt
  face-centred cubic lattice
  mạng lập phương tâm mặt
  grouping lattice
  mạng gộp
  lattice absorption
  hấp thụ của mạng
  lattice beam
  rầm mạng
  lattice cell
  ô hình mạng
  lattice constant
  hằng số mạng
  lattice constant
  hằng số mạng lưới
  lattice correspondence
  sự tương ứng mạng
  lattice crystal
  tinh thể mạng
  lattice defect
  chỗ hỏng mạng
  lattice defect
  khuyết tật mạng
  lattice deformation
  méo mạng
  lattice deformation
  sự biến dạng mạng
  lattice diagram
  sai hỏng mạng
  lattice distortion
  biến dạng mạng (tinh thể)
  lattice energy
  năng lượng mạng lưới
  lattice filter
  bộ lọc hình măng
  lattice imperfection
  sai hỏng mạng
  lattice mast
  cột tháp mạng
  lattice model
  mô hình mạng lưới
  lattice network
  mạch mạng lưới
  lattice network
  mạng bốn cực cầu chéo
  lattice network
  mạng cầu chéo
  lattice network
  mạng tương tác
  lattice pitch spacing
  hằng số mạng tinh thể
  lattice plan
  sơ đồ mạng lưới
  lattice plane
  mặt mạng tinh thể
  lattice point
  điểm mạng
  lattice point
  nút mạng
  lattice reactor
  lò phản ứng mạng
  lattice sampling
  lấy mẫu đơn theo mạng
  lattice sampling
  sự lấy mẫu mạng lưới
  lattice space
  mạng tinh thể không gian
  lattice spacing
  hằng số mạng (tinh thể)
  lattice specific heat
  nhiệt dung riêng mạng
  lattice structure
  cấu trúc mạng
  lattice sum
  tổng mạng
  lattice texture
  kiến trúc mạng
  lattice vibration
  dao động mạng
  lattice vibration
  dao động mạng lưới
  lattice-wound coil
  cuộn dây cuốn kiểu mạng
  molecular lattice
  mạng phân tử
  one-dimensional lattice
  mạng một chiều
  plane lattice
  mang phẳng
  reciprocal lattice
  mạng nghịch
  reciprocal lattice
  mạng tinh thể đảo
  reciprocal lattice vector
  vectơ mạng nghịch
  sistributive lattice
  mạng phân phối
  space lattice
  mạng không gian
  space structural system with crossed lattice girders
  hệ kết cấu không gian mạng dầm giao nhau
  spin lattice relaxation
  hồi phục mạng spin
  spin lattice relaxation
  quá trình hồi phục mạng spin
  square lattice
  mạng vuông
  stone lattice
  mạng đá
  sub lattice
  mạng (tinh thể) con
  sub lattice
  phân mạng
  three-dimension lattice
  mạng ba chiều
  three-dimensional lattice
  mạng ba chiều
  màn chắn
  mạng lưới
  lattice constant
  hằng số mạng lưới
  lattice energy
  năng lượng mạng lưới
  lattice model
  mô hình mạng lưới
  lattice network
  mạch mạng lưới
  lattice plan
  sơ đồ mạng lưới
  lattice sampling
  sự lấy mẫu mạng lưới
  lattice vibration
  dao động mạng lưới
  rèm
  sàng
  vòm mắt cáo

  Địa chất

  lưới sàng, mặt sàng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  solid

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X