• (đổi hướng từ Approximations)
  /ə¸prɔksi´meiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự gần
  Sự xấp xỉ, sự gần đúng
  Cái xấp xỉ, con số xấp xỉ; ý nghĩa gần đúng
  (toán học) phép xấp xỉ
  approximation of root
  phép tính xấp xỉ một nghiệm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phép xấp xỉ
  best approximation
  phép xấp xỉ tối ưu
  continuous approximation
  phép xấp xỉ liên tục
  diophantine approximation
  phép xấp xỉ điofan
  diophantine approximation
  phép xấp xỉ diophatus
  first approximation
  phép xấp xỉ bước đầu
  linear approximation
  phép xấp xỉ tuyến tính
  mean approximation
  phép xấp xỉ trung bình
  minimax approximation
  phép xấp xỉ minimax
  numerical approximation
  phép xấp xỉ bằng số
  numerical approximation
  phép xấp xỉ số
  one-sided approximation
  phép xấp xỉ một phía
  rough approximation
  phép xấp xỉ thô
  second approximation
  phép xấp xỉ bước hai
  statistical approximation
  phép xấp xỉ thống kê
  stochastic approximation
  phép xấp xỉ xác suất
  successive approximation
  phép xấp xỉ liên tiếp
  sự tiệm cận
  sự tính gần đúng

  Xây dựng

  giá trị gần đúng
  phép (tính) gần đúng

  Điện lạnh

  phép tính gần đúng

  Điện tử & viễn thông

  tính xấp xỉ

  Kỹ thuật chung

  sự gần đúng
  sự xấp xỉ
  tiệm cận

  Kinh tế

  độ chừng
  sự phỏng chừng
  ước chừng

  Địa chất

  sự tính xấp xỉ, sự phỏng chừng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X