• /¸esti´meiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đánh giá; sự ước lượng
  Sự kính mến, sự quý trọng
  to hold someone in estimation
  kính mến ai, quý trọng ai

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ước lượng, sự đánh giá
  estimation of error
  sự đánh giá sai số
  estimation of the order
  sư đánh giá bậc (sai số)
  efficiency estimation
  (thống kê ) sự ước lượng hữu hiệu
  error estimation
  sự đánh giá sai số
  interval estimation
  (thống kê ) sự ước lượng khoảng
  point estimation
  (toán kinh tế ) sự ước lượng điểm
  sequetial estimation
  sự ước lượng liên tiếp
  simultaneous estimation
  (thống kê ) sự ước lượng đồng thời

  Cơ - Điện tử

  Sự đánh giá, sự ước tính

  Cơ khí & công trình

  sự dự tính

  Xây dựng

  sự ước đoán

  Kỹ thuật chung

  đánh giá
  error estimation
  sự đánh giá sai số
  estimation of error
  sự đánh giá sai số
  estimation of gas reserves
  đánh giá trữ lượng khí
  estimation of the order
  sự đánh giá bậc (sai số)
  estimation of the order
  sự đánh giá bậc sai số
  quantitative estimation
  đánh giá định lượng
  Sequence Estimation (SE)
  đánh giá tuần tự
  dự toán
  general estimation
  tổng dự toán
  sự đánh giá
  error estimation
  sự đánh giá sai số
  estimation of error
  sự đánh giá sai số
  estimation of the order
  sự đánh giá bậc (sai số)
  estimation of the order
  sự đánh giá bậc sai số
  sự dự đoán
  sự ước lượng
  efficiency estimation
  sự ước lượng hữu hiệu
  flood estimation
  sự ước lượng lũ
  interval estimation
  sự ước lượng khoảng
  point estimation
  sự ước lượng điểm
  sequential estimation
  sự ước lượng liên tiếp
  simultaneous estimation
  sự ước lượng đồng thời
  sự ước tính
  sự xác định
  tính toán

  Giải thích VN: Sự thực hiện thành công của một thuật toán, có thể là một quá trình tìm kiếm hoặc sắp xếp văn bản và cũng có thể là một quá trình tính toán.

  flood estimation
  sự tính toán lũ
  flow estimation
  sự tính toán dòng chảy
  scour estimation
  tính toán dự báo xói
  ước lượng
  efficiency estimation
  sự ước lượng hữu hiệu
  efficiency estimation
  ước lượng hiệu dụng
  error of estimation
  độ sai về ước lượng
  eye estimation
  ước lượng bằng mắt
  flood estimation
  sự ước lượng lũ
  interval estimation
  sự ước lượng khoảng
  point estimation
  sự ước lượng điểm
  sequential estimation
  sự ước lượng liên tiếp
  simultaneous estimation
  sự ước lượng đồng thời
  theoretical estimation
  ước lượng bằng lý thuyết

  Kinh tế

  đánh giá
  grade estimation
  sự đánh giá chất lượng
  organoleptic estimation
  sự đánh giá cảm quan
  visual estimation
  sự đánh giá bằng mắt
  sự đánh giá
  grade estimation
  sự đánh giá chất lượng
  organoleptic estimation
  sự đánh giá cảm quan
  visual estimation
  sự đánh giá bằng mắt
  sự ước lượng
  estimation of costs
  sự ước lượng phí tổn
  ước lượng
  estimation of costs
  sự ước lượng phí tổn
  method of estimation
  phương pháp ước lượng
  point estimation
  ước lượng điểm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X