• /stə´tistikəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) thống kê; được trình bày bằng thống kê
  statistical evidence
  chứng cứ bằng thống kê

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) thuộc thống kê

  Kỹ thuật chung

  thống kê
  advanced statistical analysis program (ASTAP)
  chương trình giải thích thống kê nâng cao
  ASTAP (advancedstatistical analysis program)
  chương trình giải thích thống kê cải tiến
  ASTAP (advancedstatistical analysis program)
  chương trình phân tích thống kê nâng cao
  CNP (communicationstatistical network analysis procedure)
  thủ tục phân tích mạng thống kê truyền thông
  electronic statistical machine
  máy thống kê điện tử
  Global Statistical Channel Modeling (GSCM)
  mô hình hóa kênh thống kê toàn cầu
  Metropolitan Statistical Area (MSA)
  vùng thành phố theo thống kê
  optimal statistical filtering
  lọc thống kê tối ưu
  SAS (statisticalanalysis system)
  hệ thống phân tích thống kê
  SDR (statisticaldata recorder)
  bộ ghi dữ liệu thống kê
  Standard Metropolitan Statistical Area (SMSA)
  vùng thống kê thành phố theo tiêu chuẩn
  statistical accountability
  sự thanh toán thống kê
  statistical analysis
  phân tích thống kê
  statistical analysis
  sự phân tích thống kê
  Statistical Analysis System (SAS)
  hệ thống phân tích thống kê
  statistical approach
  phép xấp xỉ thống kê
  statistical approximation
  phép xấp xỉ thống kê
  statistical average
  trung bình thống kê
  statistical check
  kiểm tra thống kê
  statistical coding
  sự mã hóa thống kê
  statistical coding (TV)
  sự mã hóa thống kê
  statistical computer
  máy tính thống kê
  statistical control
  kiểm tra thống kê
  statistical control
  sự kiểm tra thống kê
  statistical data
  dữ liệu thống kê
  statistical data
  số liệu thống kê
  statistical data recorder (SDR)
  bộ ghi dữ liệu thống kê
  statistical decision
  quyết định thống kê
  statistical distribution
  phân phối thống kê
  statistical distribution
  phân bố thống kê
  statistical distribution
  sự phân phối thống kê
  statistical duration
  thời gian thống kê
  statistical dynamics
  động lực học thống kê
  statistical equilibrium
  cân bằng thống kê
  statistical error
  độ sai thống kê
  statistical error
  sai số thống kê
  statistical field-strength distribution
  sự phân phối thống kê trường
  statistical fluctuation
  thăng giáng thống kê
  statistical frequency
  tần số thống kê
  Statistical frequency division multiplexing (SFDM)
  ghép kênh phân chia tần số theo thống kê
  statistical hypothesis
  giả thiết thống kê
  statistical independence
  tính độc lập thống kê
  statistical inference
  kết luận thống kê
  statistical information
  số liệu thống kê
  statistical information
  thông tin thống kê
  statistical interference prediction technique
  phương pháp thống kê tiên liệu nhiễu
  statistical lag
  độ trễ thống kê (thời gian)
  statistical lag
  thời gian trễ thống kê
  statistical machine
  công cụ thống kê
  statistical machine
  máy thống kê
  statistical method
  phương pháp thống kê
  statistical method of analysis
  phương pháp phân tích thống kê
  statistical model
  mô hình thống kê
  statistical modifier
  bộ thay đổi thống kê
  statistical multiplexer
  bộ dồn kênh thống kê
  statistical multiplexer
  bộ truyền đa thống kê
  statistical observation
  quan sát thống kê
  statistical parameter
  tham số thống kê
  Statistical Pattern Recognition (SPR)
  nhận biết mẫu theo thống kê
  statistical physics
  vật lý thống kê
  Statistical Process Control (SPC)
  điều khiển quá trình thống kê
  statistical quality control
  quản lí chất lượng bằng thống kê
  statistical reliability
  độ tin cậy thống kê
  statistical report
  báo biểu thống kê
  statistical report
  báo cáo thống kê
  statistical sampling
  sự lấy mẫu thống kê
  statistical software
  phấn mềm thống kê
  statistical sum
  tổng thống kê
  statistical tape
  băng thống kê
  statistical test
  thử thống kê
  statistical test method
  phương pháp thử nghiệm thống kê
  statistical test of hypothesis
  kiểm định giả thiết thống kê
  statistical theory
  lý thuyết thống kê
  statistical thermodynamics
  nhiệt động (lực học) thống kê
  Statistical Time Division Multiplexing (SDTMX)
  ghép kênh phân chia thời gian theo thống kê
  Statistical time Division Multiplexing (STDM)
  ghép kênh phân chia thời gian theo thống kê
  statistical time division multiplexing (STDM)
  sự truyền đa công phân thời thống kê
  statistical weight factor
  thừa số trọng số thống kê
  statistical weight of clocks
  trọng lượng thống kê của đồng hồ
  STDM (statisticaltime division multiplexing)
  sự truyền đa công phân thời thống kê

  Kinh tế

  thống kê
  Central Statistical Office
  Cục Thống kê Trung ương
  Central Statistical Office
  Tổng cục Thống kê
  composite statistical
  giả thiết thông kê hợp thành
  Government Statistical Service
  Dịch vụ Thống kê Nhà nước
  method of statistical grouping
  phương pháp chia nhóm thống kê
  Metropolitan Statistical Area
  vùng thống kê đô thị
  statistical abstract
  trích yếu thống kê
  statistical analysis
  phân tích thống kê
  statistical chart
  đồ biểu thống kê
  statistical discrepancy
  sai biệt thống kê
  statistical expert
  chuyên viên thống kê
  statistical figures
  số thống kê
  statistical hypothesis
  giả thiết thống kê
  statistical independence
  độc lập thống kê
  statistical independence
  tính độc lập thống kê
  statistical indicator
  chỉ số thống kê
  statistical inference
  suy luận thống kê
  statistical material
  tư liệu thống kê
  statistical measurement
  trắc lượng thống kê
  statistical method
  phương pháp thống kê
  statistical prediction
  dự đoán thống kê
  statistical process control
  sự kiểm soát thống kê dụng cụ sản xuất
  statistical research
  điều tra, nghiên cứu thống kê
  statistical return
  báo cáo thống kê
  statistical table
  bảng thống kê
  statistical uniformity
  tính nhất trí trong thống kê
  statistical unit
  đơn vị thống kê
  statistical verification
  thẩm tra thống kê
  statistical yearbook
  niên giám thống kê
  thuộc về thống kê
  thuộc về thống kê học
  về mặt thống kê

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X