• /´bidə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người trả giá
  the highest bidder
  người trả giá cao nhất
  Người mời
  Người xướng bài (bài brit)

  Chuyên ngành

  Đấu thầu

  Nhà thầu
  A individual or entity who participate in the procurement proceedings
  Là cá nhân hoặc tổ chức tham gia quá trình mua sắm

  Xây dựng

  người trả giá thầu
  người ứng thầu

  Điện tử & viễn thông

  bộ dẫn nhập

  Kỹ thuật chung

  người dự đấu thầu
  người mời
  nhà thầu
  Appointed Bidder
  nhà thầu được chỉ định
  Selected Bidder
  nhà thầu trúng thầu

  Kinh tế

  người đấu giá
  highest bidder
  người đấu giá cao nhất
  successful bidder
  người đấu giá được
  người đấu thầu
  lowest bidder
  người đấu thầu ra giá thấp nhát
  prequalification of bidder
  dự thẩm tư cách của người đấu thầu
  người ra giá (đấu thầu)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X