• /¸kælə´rific/

  Thông dụng

  Cách viết khác caloric

  Như caloric

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nhiệt
  calorific balance
  cân bằng nhiệt
  calorific capacity
  năng suất tỏa nhiệt
  calorific capacity
  nhiệt dung
  calorific density
  suất tỏa nhiệt
  calorific effect
  nhiệt độ cháy
  calorific effect
  nhiệt đốt cháy
  calorific effect
  hiệu ứng nhiệt
  calorific effect
  sinh nhiệt
  calorific effect
  tỏa nhiệt
  calorific effect [value]
  hiệu quả nhiệt
  calorific efficiency
  hiệu suất nhiệt
  calorific engine
  động cơ nhiệt
  calorific intensity
  cường độ nhiệt
  calorific output
  sự tỏa nhiệt
  calorific potential (perunit mass)
  thế nhiệt (trên đơn vị thể khối)
  calorific power
  lượng tỏa nhiệt
  calorific power
  năng suất tỏa nhiệt
  calorific power
  nhiệt trị
  calorific radiation
  bức xạ nhiệt
  calorific radiation
  sự bức xạ nhiệt
  calorific value
  năng suất tỏa nhiệt
  calorific value
  nhiệt trị
  calorific value
  hiệu quả nhiệt
  calorific value of a fuel
  năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu
  gross calorific value
  năng suất tỏa nhiệt thô
  gross calorific value
  năng suất tỏa nhiệt toàn phần
  gross calorific value
  nhiệt hữu ích
  gross calorific value
  tổng năng suất tỏa nhiệt
  high calorific value
  năng suất tỏa nhiệt cao
  high calorific value
  nhiệt trị cao
  low calorific value
  năng suất tỏa nhiệt thấp
  low calorific value
  nhiệt trị thấp
  lower calorific value (LCV)
  năng suất tỏa nhiệt thấp
  net calorific value
  năng suất tỏa nhiệt lực
  total calorific value
  tổng năng suất tỏa nhiệt
  UCV (uppercalorific value)
  năng suất tỏa nhiệt cao
  upper calorific value (UCV)
  năng suất tỏa nhiệt cao
  phát hiện
  phát nhiệt
  sinh nhiệt
  tỏa nhiệt
  calorific capacity
  năng suất tỏa nhiệt
  calorific density
  suất tỏa nhiệt
  calorific output
  sự tỏa nhiệt
  calorific power
  lượng tỏa nhiệt
  calorific power
  năng suất tỏa nhiệt
  calorific value
  năng suất tỏa nhiệt
  calorific value of a fuel
  năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu
  gross calorific value
  năng suất tỏa nhiệt thô
  gross calorific value
  năng suất tỏa nhiệt toàn phần
  gross calorific value
  tổng năng suất tỏa nhiệt
  high calorific value
  năng suất tỏa nhiệt cao
  low calorific value
  năng suất tỏa nhiệt thấp
  lower calorific value (LCV)
  năng suất tỏa nhiệt thấp
  net calorific value
  năng suất tỏa nhiệt lực
  total calorific value
  tổng năng suất tỏa nhiệt
  UCV (uppercalorific value)
  năng suất tỏa nhiệt cao
  upper calorific value (UCV)
  năng suất tỏa nhiệt cao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X