• /ɪ'fɪʃənsɪ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hiệu lực, hiệu quả
  Năng lực, khả năng
  Năng suất, hiệu suất
  labour efficiency
  năng suất lao động

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hiệu suất; (thống kê ) hiệu quả, hiệu lực; sản lượng
  average efficiency
  hiệu suất trung bình
  luminous efficiency
  hiệu suất phát sáng
  net efficiency
  hệ số tổng hợp sản lượng có ích; kết quả tính
  transmilting efficiency
  hiệu suất truyền đạt


  Xây dựng

  khả năng

  Cơ - Điện tử

  Hiệu suất, năng suất, năng lực, hệ số sử dụng,tính kinh tế

  Điện

  công hiệu

  Kỹ thuật chung

  khả năng
  compression efficiency
  khả năng nén
  efficiency of subgrade soil
  khả năng chịu lực của đất
  efficiency of subgrade soil
  khả năng chịu tải của đất nền
  evaporative efficiency
  khả năng bốc hơi
  năng lực
  năng suất
  cooling efficiency
  năng suất lạnh
  efficiency test
  sự thử năng suất
  evaporative efficiency
  năng suất bốc hơi
  heating efficiency
  năng suất nhiệt
  high-efficiency
  năng suất cao
  machine efficiency
  năng suất máy
  nets efficiency
  năng suất thực
  hiệu lực
  cutoff efficiency
  hiệu lực màn chống thấm
  social efficiency
  hiệu lực xã hội
  hiệu quả

  Giải thích EN: The use of the least amount of resources to attain a desired amount of output.

  Giải thích VN: Sự sử dụng lượng nguồn lực nhỏ nhất để đạt được sản lượng mong muốn.

  braking efficiency
  hiệu quả hãm
  catalyst efficiency
  hiệu quả xúc tác
  coefficient of efficiency
  hệ số hiệu quả
  commercial efficiency
  hiệu quả kinh tế
  compiler efficiency
  hiệu quả biên dịch
  computer efficiency
  hiệu quả máy tính
  criterion of efficiency
  tiêu chuẩn hiệu quả
  economic efficiency
  hiệu quả kinh tế
  efficiency diode
  đi-ốt hiệu quả
  efficiency factor
  hệ số hiệu quả
  exergetic efficiency
  hiệu quả execgy
  fan efficiency
  hiệu quả quạt
  filter efficiency
  hiệu quả bộ lọc
  filter efficiency
  hiệu quả của phin lọc
  fin efficiency
  hiệu quả của cánh
  heat exchange efficiency factor
  hệ số hiệu quả trao đổi nhiệt
  high luminous efficiency
  hiệu quả phát sáng cao
  high-efficiency filter
  bộ lọc hiệu quả cao
  high-efficiency filter
  phin hiệu quả cao
  high-efficiency filter
  phin lọc hiệu quả
  insulation efficiency
  hiệu quả cách nhiệt
  joint efficiency
  hiệu quả mối hàn
  level of efficiency
  mức độ hiệu quả
  network efficiency
  tính hiệu quả của mạng
  Spectral Efficiency (SE)
  hiệu quả phổ
  supervisory efficiency
  hiệu quả giám sát
  sweep efficiency
  hiệu quả khai thác
  technical and economic efficiency
  hiệu quả kinh tế kỹ thuật
  technical efficiency
  hiệu quả kỹ thuật
  water application efficiency
  hiệu quả dâng nước tưới (cho đất trồng)
  hiệu suất

  Giải thích EN: The relative effectiveness of a system or device, especially as determined by comparing input and output; specific meanings include:a measurement of the amount of heat produced per fuel unit when all of the fuel has been burned.

  Giải thích VN: Hiệu suất tương đối của một hệ thống hoặc một thiết bị, được xác định nhờ vào việc so sánh nguồn vào và nguồn ra. Nghĩa đặc biệt: phương pháp đo lượng nhiệt tạo ra trên mỗi đơn vị nhiên liệu khi tất cả nhiên liệu đã được đốt cháy.

  acoustic efficiency
  hiệu suất âm thanh
  actual efficiency
  hiệu suất thực
  actual volumetric efficiency
  hiệu suất thể tích
  adiabatic efficiency
  hiệu suất đoạn nhiệt
  adsorption efficiency
  hiệu suất hấp phụ
  adsorption efficiency
  hiệu suất hấp thụ
  aerial efficiency
  hiệu suất ăng ten
  aerodynamic efficiency
  hiệu suất khí động
  air standard efficiency (ASE)
  hiệu suất tiêu chuẩn hàng không
  allocative efficiency
  hiệu suất cấp phát
  ampere-hour efficiency
  hiệu suất ampe-giờ
  anode efficiency
  hiệu suất anode
  antenna aperture efficiency
  hiệu suất độ mở của ăng ten
  antenna efficiency
  hiệu suất ăng ten
  aperture efficiency
  hiệu suất độ mở
  area efficiency
  hiệu suất khu đất
  average efficiency
  hiệu suất bình quân
  average efficiency
  hiệu suất trung bình
  band efficiency
  hiệu suất dải
  battery efficiency
  hiệu suất bình điện
  beam efficiency
  hiệu suất chùm (ở ăng ten)
  beam efficiency
  hiệu suất của chùm tia
  blade efficiency
  hiệu suất cánh tuabin
  blower efficiency
  hiệu suất quạt gió
  boiler efficiency
  hiệu suất lò (hơi)
  boiler efficiency
  hiệu suất nồi hơi
  braking efficiency
  hiệu suất phanh
  breeding process efficiency
  hiệu suất quá trình nhân
  calorific efficiency
  hiệu suất nhiệt
  capture efficiency
  hiệu suất bắt
  Carnot efficiency
  hiệu suất Carnot
  catching efficiency
  hiệu suất bẫy
  cathode efficiency
  hiệu suất ở cathode
  channel efficiency
  hiệu suất kênh
  channel efficiency
  hiệu suất lòng dẫn
  charging efficiency
  hiệu suất nạp
  circuit efficiency
  hiệu suất mạch
  clearance volumetric efficiency
  hiệu suất thể tích
  coefficient of mechanical efficiency
  hiệu suất cơ học
  collector efficiency
  hiệu suất bộ gom
  combustion efficiency
  hiệu suất đốt cháy
  compression efficiency
  hiệu suất nén
  compressor efficiency
  hiệu suất máy nén
  computer efficiency
  hiệu suất máy tính
  condenser efficiency
  hiệu suất bình ngưng
  cooling efficiency
  hiệu suất lạnh
  coupling efficiency
  hiệu suất ghép
  crushing efficiency
  hiệu suất nghiền
  current efficiency
  hiệu suất dòng
  current efficiency
  hiệu suất dòng điện
  cutting efficiency
  hiệu suất cắt gọt
  cycle efficiency
  hiệu suất chu trình
  efficiency (systemefficiency)
  hiệu suất của hệ thống
  efficiency chart
  biểu đồ hiệu suất
  efficiency chart
  đồ thị hiệu suất
  efficiency chart
  hiệu suất đồ
  efficiency coefficient
  hệ số hiệu suất
  efficiency curve
  đường hiệu suất
  efficiency of a communication system
  hiệu suất của hệ thống viễn thông
  efficiency of conversion
  hiệu suất biến đổi
  efficiency of rectification
  hiệu suất chỉnh lưu
  efficiency test
  sự thí nghiệm hiệu suất
  efficiency test
  thử hiệu suất
  efficiency testing machine
  máy thử hiệu suất
  electrical efficiency
  hiệu suất điện
  electron efficiency
  hiệu suất electron
  electronic efficiency
  hiệu suất điện tử
  emission efficiency
  hiệu suất phát xạ
  energy efficiency
  hiệu suất năng lượng
  Energy efficiency (solar)
  Hiệu suất năng lượng (Mặt Trời)
  energy efficiency ratio
  hệ số hiệu suất năng lượng
  energy efficiency ratio
  tỷ số hiệu suất năng lượng
  energy efficiency ratio (airconditioning)
  hệ số hiệu suất năng lượng
  exergetic efficiency
  hiệu suất execgy
  exergetic efficiency
  hiệu suất exergy
  expander efficiency
  hiệu suất máy giãn nở
  fan efficiency
  hiệu suất quạt
  field irrigation efficiency
  hiệu suất tưới mặt ruộng
  field water application efficiency
  hiệu suất tiếp nước tưới ruộng
  filter efficiency
  hiệu suất phin lọc
  fin efficiency
  hiệu suất bên
  fin efficiency
  hiệu suất cánh
  fin efficiency
  hiệu suất cánh tản nhiệt
  fin efficiency
  hiệu suất cảnh tản nhiệt
  fluorescence efficiency
  hiệu suất huỳnh quang
  frame efficiency
  hiệu suất mành
  fuel efficiency
  hiệu suất chất đốt
  gross efficiency
  hiệu suất thô
  gross efficiency
  hiệu suất tổng
  gun efficiency
  hiệu suất súng phóng
  heat efficiency
  hiệu suất nhiệt
  heat transfer efficiency
  hiệu suất truyền nhiệt
  heating efficiency
  hiệu suất nhiệt
  high efficiency
  hiệu suất cao
  high efficiency cell
  pin có hiệu suất cao
  high efficiency motor
  động cơ hiệu suất cao
  high-efficiency
  hiệu suất cao
  higher efficiency motor
  động cơ hiệu suất cao
  humidification efficiency
  hiệu suất làm ẩm
  humidifying efficiency
  hiệu suất gia ẩm
  humidifying efficiency
  hiệu suất làm ẩm
  hydraulic efficiency
  hiệu suất thủy lực
  illumination efficiency
  hiệu suất chiếu sáng
  indicated efficiency
  hiệu suất biểu thị
  injection efficiency
  hiệu suất phun
  irrigation efficiency
  hiệu suất tưới nước
  isothermal efficiency
  hiệu suất đẳng nhiệt
  labour efficiency
  hiệu suất lao động
  luminescence efficiency
  hiệu suất phát quang
  luminous efficiency
  hiệu suất ánh sáng
  luminous efficiency
  hiệu suất phát quang
  luminous efficiency
  hiệu suất sáng
  mean efficiency
  hiệu suất trung bình
  mechanical efficiency
  hiệu suất cơ (động cơ)
  mechanical efficiency
  hiệu suất cơ học
  mechanical efficiency
  hiệu suất cơ khí
  mixer efficiency
  hiệu suất của máy trộn
  mold efficiency
  hiệu suất đúc khuôn
  multiprocessing efficiency
  hiệu suất đa xử lý
  net efficiency
  hiệu suất thực
  nets efficiency
  hiệu suất chung
  network efficiency
  hiệu suất mạng
  operating efficiency
  hiệu suất hoạt động thực
  operation efficiency
  hiệu suất vận hành
  overall actual volumetric efficiency
  hiệu suất thể tích thực chung
  overall efficiency
  hiệu suất toàn phần
  overall efficiency
  hiệu suất tổng cộng
  overall real volumetric efficiency
  tổng hiệu suất thể tích thực
  plate efficiency
  hiệu suất anode
  plate efficiency
  hiệu suất dương cực
  power efficiency
  hiệu suất (sử dụng) năng lượng
  power efficiency
  hiệu suất của công suất (bộ khuếch đại)
  power transmittance efficiency
  hiệu suất truyền năng lượng
  practical efficiency
  hiệu suất thực
  processing efficiency
  hiệu suất xử lý
  propulsion efficiency
  hiệu suất tổng đẩy
  quantum efficiency
  hiệu suất lượng từ
  quantum efficiency
  hiệu suất lượng tử
  radiant efficiency
  hiệu suất bức xạ
  radiation efficiency
  hiệu suất bức xạ
  radiation efficiency
  hiệu suất bức xạ (của ăng ten)
  radiation efficiency
  hiệu suất phát xạ
  real volumetric efficiency
  hiệu suất thực theo thể tích
  rectification efficiency
  hiệu suất chỉnh lưu
  refrigeration cycle efficiency
  hiệu suất chu trình lạnh
  refrigeration efficiency
  hiệu suất lạnh
  refrigeration process efficiency
  hiệu suất quá trình lạnh
  refrigeration system efficiency
  hiệu suất hệ (thống) lạnh
  refrigeration system efficiency
  hiệu suất hệ thống lạnh
  relative efficiency
  hiệu suất tương đối
  rotor efficiency
  hiệu suất roto (máy bay lên thẳng)
  screen efficiency
  hiệu suất sàng
  screen efficiency
  hiệu suất tuyển
  sewage setting efficiency
  hiệu suất lắng của nước thải
  solar panel efficiency
  hiệu suất của bảng mặt trời
  source power efficiency
  hiệu suất của công suất nguồn
  spectral luminous efficiency
  hiệu suất phát sáng (theo) phổ
  spectral numinous efficiency
  hiệu suất sáng phổ
  spectrum efficiency
  hiệu suất phổ
  stage efficiency
  hiệu suất của tầng
  static efficiency
  hiệu suất tĩnh
  static fan efficiency
  hiệu suất tĩnh của quạt
  steam turbine efficiency
  hiệu suất tuabin hơi
  storage efficiency
  hiệu suất bộ nhớ
  switching efficiency
  hiệu suất chuyển mạch
  technological efficiency
  hiệu suất kỹ nghệ
  thermal efficiency
  hiệu suất nhiệt
  thermodynamic efficiency
  hiệu suất nhiệt động (lực) học
  total efficiency
  tổng hiệu suất
  total volumetric efficiency
  hiệu suất thể tích tổng
  tractive efficiency
  hiệu suất kéo
  transfer efficiency
  hiệu suất chuyển
  transfer efficiency
  hiệu suất vận chuyển
  transformer efficiency
  hiệu suất máy biến áp
  transmission efficiency
  hiệu suất truyền
  transmission efficiency
  hiệu suất truyền dẫn
  transmission-line efficiency
  hiệu suất đường truyền
  transmitting efficiency
  hiệu suất truyền đạt
  trapping efficiency
  hiệu suất nạp (2 kì)
  true volumetric efficiency
  hiệu suất thể tích thực
  turbine efficiency
  hiệu suất tuabin
  voltage efficiency (ofan electrochemical process)
  hiệu suất của một quá trình điện hóa
  volumetric efficiency
  hiệu suất nạp
  volumetric efficiency
  hiệu suất thể tích
  volumetric efficiency
  hiệu suất thể tích (bơm, máy nén)
  volumetric efficiency
  hiệu suất về thể tích
  warder conveyance and delivery efficiency
  hiệu suất dẫn và phân phối nước tưới (của cây)
  water conveyance efficiency
  hiệu suất dẫn nước (của kênh)
  watt-hour efficiency
  hiệu suất (tính theo) oát-giờ
  watt-hour efficiency
  hiệu suất oat giờ
  hiệu suất nhiệt
  thermodynamic efficiency
  hiệu suất nhiệt động (lực) học
  hiệu suất sáng
  spectral numinous efficiency
  hiệu suất sáng phổ
  sản lượng

  Kinh tế

  hệ số có ích
  hiệu lực
  hiệu năng
  hiệu quả
  allocative efficiency
  hiệu quả phân bổ
  allocative efficiency
  hiệu quả phân bố tài nguyên
  allocative efficiency
  hiệu quả phân phối (các tài nguyên khan hiếm...)
  decline in economic efficiency
  sự sụt giảm hiệu quả kinh tế
  declining marginal efficiency of capital
  hiệu quả biên giảm dần của đồng vốn
  distributional efficiency
  hiệu quả phân bổ
  distributive efficiency
  hiệu quả phân phối
  distributive efficiency
  hiệu quả phân phối (trong thị trường...)
  economic efficiency
  hiệu quả kinh tế
  efficiency bonus
  tiền thưởng hiệu quả
  efficiency earnings
  thu nhập hiệu quả
  efficiency earnings
  thu nhập hiệu quả (thu nhập theo đơn vị hiệu quả)
  efficiency frontier
  biên giới hiệu quả
  efficiency of capital
  hiệu quả đồng vốn
  efficiency units
  các đơn vị hiệu quả
  efficiency units
  các đơn vị hiệu quả (của lực lượng lao động)
  efficiency units
  đơn vị hiệu quả
  efficiency variance
  sự không đi đôi về hiệu quả
  efficiency-wage theory
  thuyết tiền lương-hiệu quả
  equity / efficiency trade-off
  sự lựa chọn giữa công bằng và hiệu quả
  foreign trace efficiency
  hiệu quả ngoại thương
  foreign trade efficiency
  hiệu quả ngoại thương
  industrial efficiency
  hiệu quả ngành công nghiệp
  labour efficiency variance
  phương sai của hiệu quả lao động
  management efficiency
  hiệu quả quản lý
  marginal efficiency of capital
  hiệu quả biên của vốn
  marginal efficiency of investment
  hiệu quả biên của đầu tư
  marginal efficiency of labour
  hiệu quả biên tế của lao động
  operational efficiency
  hiệu quả kinh doanh
  production efficiency
  hiệu quả sản xuất
  productive efficiency
  hiệu quả sản xuất
  promotion of economic efficiency
  nâng cao hiệu quả kinh tế
  relative efficiency
  hiệu quả so sánh
  relative efficiency
  hiệu quả tương đối
  semi strong form efficiency
  có hiệu quả vừa phải
  strong form efficiency
  rất có hiệu quả
  technical efficiency
  hiệu quả kỹ thuật
  weak form efficiency
  có hiệu quả yếu
  working efficiency
  hiệu quả làm việc
  X efficiency
  Hiệu quả X
  Y-efficiency
  Hiệu quả Y
  hiệu suất
  apparent volumetric efficiency
  hiệu suất thể tích
  capital efficiency
  hiệu suất đồng vốn
  commercial efficiency
  hiệu suất kinh tế
  component efficiency
  hiệu suất cục bộ
  drying efficiency
  hiệu suất sấy
  economic efficiency
  hiệu suất kinh tế
  fermentation efficiency
  hiệu suất lên men
  germicidal efficiency
  hiệu suất sát trùng
  highest efficiency
  hiệu suất cao nhất
  highest efficiency (the...)
  năng suất, hiệu suất cao nhất
  ideal efficiency
  hiệu suất lý tưởng
  marginal efficiency
  hiệu suất biên tế
  marginal efficiency of capital
  hiệu suất biên tế của đồng vốn
  marginal efficiency of capital
  hiệu suất biên tế đồng vốn
  marginal efficiency of investment
  hiệu suất biên tế cuả đầu tư
  marginal efficiency of investment
  hiệu suất biên tế của đầu tư
  marginal efficiency of labour
  hiệu suất biên tế của lao động
  maximum efficiency
  hiệu suất đối đa
  maximum efficiency
  hiệu suất tối đa
  motion efficiency
  hiệu suất của thao tác
  overall efficiency
  tổng hiệu suất
  Pareto's efficiency
  hiệu suất Pareto
  peak operating efficiency
  hiệu suất thao tác cao nhất
  purification efficiency
  hiệu suất sạch
  real volumetric efficiency
  hiệu suất thể tích thực
  washing efficiency
  hiệu suất rửa
  năng suất
  efficiency bonus
  tiền thưởng năng suất
  efficiency wages
  tiền lương theo năng suất
  highest efficiency (the...)
  năng suất, hiệu suất cao nhất
  maximum efficiency
  năng suất tối đa
  overall efficiency
  tổng năng suất
  worker efficiency
  năng suất lao động
  tính hiệu quả

  Địa chất

  hiệu suất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X