• /pəˈtenʃl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tiềm năng; tiềm tàng
  a potential leader
  một lãnh tụ tiềm năng
  potential energy
  năng lượng tiềm tàng
  (vật lý) (thuộc) điện thế
  potential difference
  hiệu số điện thế
  (ngôn ngữ học) có khả năng
  potential mood
  lối khả năng
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) hùng mạnh

  Danh từ

  Khả năng; tiềm lực
  (vật lý) thế; điện thế
  nuclear potential
  thế hạt nhân
  radiation potential
  thế bức xạ
  a current of high potential
  dòng điện cao thế
  (ngôn ngữ học) lối khả năng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thế, thế vị
  advanced potential
  thế vị sớm, thế vị trước
  complex potential
  thế phức
  distortional potential
  hàm thế xoắn
  logarithmic potential
  (giải tích ) thế vị lôga
  Newtonian potential
  (giải tích ) thế vị Newton
  retarded potential
  (giải tích ) thế vị trễ
  scalar potential
  thế vị vô hướng
  vector potential
  (vật lý ) thế vị vectơ
  velocity potential
  thế vị vận tốc


  Cơ - Điện tử

  Thế, thế vị, điện thế, tiềm lực, (adj) thuộc thế

  Vật lý

  hàm thế

  Xây dựng

  thế điện
  redox potential
  thế điện ôxi hóa khử

  Y học

  điện thế, thế
  tiềm lực, khả năng

  Kỹ thuật chung

  điện áp
  breakdown potential
  điện áp đánh lửa
  breakdown potential
  điện áp phóng điện
  current potential
  quan hệ dòng-điện áp
  drop of potential
  độ sụt điện áp
  electrode potential
  điện áp điện cực
  potential divider
  bộ chia điện áp
  potential drop
  độ sụt điện áp
  potential drop
  sự sụt điện áp
  potential gradient
  građen điện áp
  potential transformer
  bộ biến điện áp
  potential transformer
  máy biến đổi điện áp
  single potential
  điện áp điện cực
  zero potential
  điện áp bằng không
  điện thế

  Giải thích VN: Số liệu đặc trưng , khả năng tạo điện năng đối với một điện tích trong một điện trường.

  action potential
  thế động tác (sự thay đôi điện thế xảy ra ngang qua màng tế bào thần kinh)
  active potential
  điện thế tác dụng
  bio-electric potential
  điện thế sinh học
  breakdown potential
  điện thế phóng điện
  contact potential
  điện thế tiếp giáp
  contact potential
  điện thế tiếp xúc
  difference of potential
  hiệu số điện thế
  drop of potential
  độ sụt điện thế
  earth potential
  điện thế đất
  Earth Potential Rise (EPR)
  nâng cao điện thế đất
  electrical potential energy
  điện thế năng
  electrode potential
  điện thế cực
  equilibrium potential
  điện thế cân bằng
  floating potential
  điện thế phiếm định
  floating potential
  điện thế thả nổi
  glow potential
  điện thế chớp sáng
  high potential
  điện thế cao
  high-potential socket
  ổ cắm điện thế cao
  inductive potential divider
  bộ chia điện thế cảm ứng
  ionization potential
  điện thế iôn hóa
  membrane potential
  điện thế màng
  negative potential
  điện thế âm
  operating potential
  điện thế thường
  operating potential
  điện thế vận hành
  PD (potentialdifference)
  hiệu điện thế
  pipe-to-soil potential
  điện thế ống-đất
  potential difference
  hiệu điện thế
  potential difference
  hiệu số điện thế
  potential difference (PD)
  hiệu điện thế
  potential distribution
  phân bố điện thế
  potential drop
  điện thế sụt
  potential drop
  độ sụt điện thế
  potential drop
  sự mất điện thế
  potential drop
  sụt điện thế
  potential flow
  dòng (điện) thế
  potential gradient
  građien điện thế
  potential gradient
  gradient điện thế
  potential regulator
  bộ ổn định điện thế
  potential transformer
  máy biến áp điện thế
  relay potential
  rơle điện thế
  resonnance potential
  điện thế cộng hưởng
  retarded potential
  điện thế chậm
  single potential
  điện thế một cực
  striking potential
  điện thế iôn hóa
  thermal potential difference
  hiệu điện thế nhiệt (của hai điểm)
  zero potential
  điện thế bằng không
  zero potential
  điện thế không
  zero potential
  điện thế triệt tiêu
  zero potential
  điện thế zero (đất)
  thế vị
  tiềm năng
  asset service potential
  tiềm năng dịch vụ tài sản
  gross asset service potential
  tiềm năng dịch vụ tổng tài sản
  hydraulic potential
  tiềm năng thủy lợi
  hydroelectric potential
  tiềm năng thủy điện
  potential infinity
  vô hạn tiềm năng
  potential temperature
  nhiệt độ tiềm năng
  potential test
  phép xác định tiềm năng
  production potential
  tiềm năng sản xuất
  rated potential
  công suất khai thác tiềm năng (của một giếng)
  rated potential
  tiềm năng danh nghĩa
  thermodynamic potential
  tiềm năng nhiệt động

  Kinh tế

  tiềm lực
  carrying potential
  tiềm lực vận tải
  economic potential
  tiềm lực kinh tế
  growth potential
  tiềm lực tăng trưởng
  market potential
  tiềm lực thị trường
  potential shipping capacity
  tiềm lực vận tải
  productive potential
  tiềm lực sản xuất
  sales potential
  tiềm lực bán hàng
  tiềm lực phát triển
  tiềm năng phát triển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X