• Kỹ thuật chung

    dòng chất lạnh

    Giải thích EN: A substance that cools below effective molding temperature as it passes through the sprue orifice of an injection mold. Giải thích VN: Một chất trở nên lạnh dưới nhiệt độ đúc hiệu quả khi nó chạy qua miệng rót của một khuôn đúc phun.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X