• /bi'lou/

  Thông dụng

  Phó từ

  Ở dưới, ở bên dưới, ở dưới thấp, ở phía dưới
  as it will be said below
  như sẽ nói ở dưới đây
  the court below
  toà án dưới

  Giới từ

  Dưới, ở dưới, thấp hơn
  ten degrees below 0
  mười độ dưới 0
  below the average
  dưới trung bình
  below the horizon
  dưới chân trời
  Không xứng đáng; không đáng phải quan tâm
  to be below someone's hope
  không xứng đáng với sự mong đợi của ai

  Cấu trúc từ

  below the mark
  Xem mark

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  dưới

  Giao thông & vận tải

  dưới boong
  về phía dưới

  Kỹ thuật chung

  bên dưới
  dưới
  dưới sàn
  phía dưới

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adverb, preposition
  above , over
  preposition
  above , more , over

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X