• Kỹ thuật chung

    phương pháp định thời gian liên tục

    Giải thích EN: A timing technique in which a stopwatch runs continuously throughout the study and is not reset at the end of each element. Giải thích VN: Một kỹ thuật định thời gian trong đó một đồng hồ bấm giờ hoạt động xuyên suốt quá trình và không được cài lại ở cuối mỗi thành phần.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X