• Đo lường & điều khiển

    hiệu chỉnh thời gian

    Giải thích EN: The time required for a controlled variable to settle within a predetermined area near the control point after any change to the operating condition or independent variables in a system. Giải thích VN: Thời gian quy định để một biến điều khiển nhập vào trong một vùng định trước gần điểm điều khiển sau khi thay đổi điều kiện hoạt động hay các biến độc lập trong hệ thống.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X