• /wið´in/

  Thông dụng

  Giới từ

  Trong vòng thời gian, trong khoảng thời gian
  within three months
  trong vòng ba tháng
  within the next week
  trong khoảng tuần tới
  within an hour
  trong vòng một giờ
  Trong vòng, không quá, không xa hơn (về khoảng cách)
  within three miles
  không quá ba dặm
  within hearing
  ở gần có thể nghe được, ở gần có thể bị nghe thấy
  Trong phạm vi, trong giới hạn (của quyền lực...)
  within the four corners of the law
  trong phạm vi pháp luật
  within one's power
  trong phạm vi quyền hạn của mình
  to do something within oneself
  làm việc gì không bỏ hết sức mình ra
  Bên trong, trong vòng
  interview everyone living within the area shown on the map
  phỏng vấn mọi người sống trong vùng được chỉ rõ trên bản đồ
  within the castle
  bên trong lâu đài
  within doors
  trong nhà; ở nhà
  within four walls
  trong (giữa) bốn bức tường

  Phó từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) ở trong, bên trong, phía trong
  to decorate the house within and without
  trang hoàng ngôi nhà cả trong lẫn ngoài
  to go within
  đi vào nhà, đi vào phòng
  is Mr. William within?
  ông Uy-li-am có (ở) nhà không?
  (nghĩa bóng) trong lương tâm, trong thâm tâm, trong tâm hồn
  such thoughts make one pure within
  những ý nghĩ như vậy làm cho tâm hồn người ta trong sạch


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adverb
  outside

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X