• (đổi hướng từ Effectors)
  /i´fektə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (sinh học) cơ quan phản ứng lại kích thích
  Người thực hành, người sáng tạo

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  [phần tử, cơ quan] chấp hành

  Y học

  bộ phận tác động
  somatic effector
  bộ phận tác động cơ vân
  visceral effector
  bộ phận tác động cơ trơn

  Đo lường & điều khiển

  cơ cấu chấp hành

  Giải thích EN: A mechanical device, such as a motor, solenoid, or hydraulic piston, that is used to manipulate a workpiece. Giải thích VN: Thiết bị cơ khí như môtơ, piston điện từ hoặc thủy lực dùng để thao tác với chi tiết.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X