• Thông dụng

  Danh từ

  Sự tự ý, sự tự nguyện
  to do something of one's own freeỵwill
  tự nguyện làm gì

  Tính từ

  Tự ý, tự nguyện

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tự do ý chí

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  assent , choice , conation , consent , desire , determination , discretion , free choice , free decision , freedom , inclination , intention , mind , one's discretion , one's own choice , one's own will , option , own say so , own sweet way , person’s full intent and purpose , pleasure , power , say so , velleity , volition , voluntary decision , willingness , wish

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X