• Thông dụng

  Danh từ

  Trách nhiệm; sự chịu trách nhiệm; bổn phận; nghĩa vụ
  to bear full responsibility for one's act
  chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình
  to take the responsibility to do something
  nhận trách nhiệm làm điều gì
  to disclaim all responsibility
  hoàn toàn không chịu trách nhiệm
  a family is a great responsibility
  gia đình là một trách nhiệm lớn

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  mức chịu trách nhiệm
  sự có trách nhiệm
  trách nhiệm
  Contractor's responsibility for the Care of the Works
  trách nhiệm của nhà thầu về trông nom công trình
  limited responsibility
  trách nhiệm hữu hạn
  Risks and Responsibility, allocation of
  phân chia rủi ro và trách nhiệm
  without our responsibility
  ngoài trách nhiệm của chúng tôi

  Kinh tế

  trách nhiệm
  authority-responsibility relationship
  quan hệ quyền hành-trách nhiệm
  bear joint responsibility [[]] (to...)
  chịu trách nhiệm liên đới
  capacity for responsibility
  năng lực trách nhiệm
  Certificate of Financial Responsibility
  giấy chứng nhận trách nhiệm tài chính
  chain of responsibility
  trách nhiệm dây chuyền
  civil responsibility
  trách nhiệm dân sự
  clause limiting the responsibility
  điều khoản hạn định trách nhiệm
  corporate responsibility
  trách nhiệm cộng đồng
  custodial responsibility
  trách nhiệm bảo quản
  distribution responsibility
  trách nhiệm chia chịu
  dual responsibility
  trách nhiệm tay đôi
  evasion of responsibility
  sự lảng tránh trách nhiệm
  financial responsibility
  trách nhiệm về tài chính
  legal responsibility
  trách nhiệm pháp lý luật pháp
  material responsibility
  trách nhiệm vật chất
  non-responsibility clause
  điều khoản miễn trách nhiệm
  principle of co-responsibility
  nguyên tắc cùng chịu trách nhiệm
  responsibility accounting
  quá trình hạch toán trách nhiệm
  responsibility accounting
  sự tính toán có trách nhiệm
  responsibility audit
  thẩm tra trách nhiệm
  responsibility centre
  trung tâm trách nhiệm
  responsibility clause
  điều khoản trách nhiệm
  responsibility payment
  tiền thưởng trách nhiệm
  responsibility system
  chế độ trách nhiệm
  social responsibility
  trách nhiệm xã hội
  social responsibility
  trách nhiệm xã hội (của các công ty...)
  sole responsibility for one's own profit
  trách nhiệm tự chịu lời lỗ
  take on a responsibility (to..)
  nhận trách nhiệm
  take on responsibility
  nhận trách nhiệm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X