• Hóa học & vật liệu

    tương quan Gilliland

    Giải thích EN: A method for approximating distillation-column calculations, in which the reflux ratio and number of plates for the column are correlated and presented graphically as functions of minimum reflux and minimum number of plates. Giải thích VN: Một phương pháp cho các phép tính cột gần đúng cho việc chưng cất, trong đó tỷ lệ dòng chảy ngược và số đĩa cho cột là tương quan và thể hiện theo đồ thị như là các chức năng của dòng chảy tối thiểu và số lượng đĩa tối thiểu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X