• (đổi hướng từ Functions)
  /ˈfʌŋkʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chức năng
  procreative function
  chức năng sinh sản
  function key
  phím chức năng (tin học)
  ( số nhiều) nhiệm vụ, trách nhiệm
  the functions of a judge
  nhiệm vụ của quan toà
  Buổi lễ; buổi họp mặt chính thức, buổi họp mặt quan trọng
  (toán học) hàm, hàm số
  (hoá học) chức

  Nội động từ

  Cách viết khác : functionate

  hoạt động, chạy (máy)
  Thực hiện chức năng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hàm

  Cơ - Điện tử

  Hàm, hàm số, chức năng, sự vận hành

  Toán & tin

  hàm, hàm số; chức năng // tác dụng, vận hành
  function of bounded variation
  hàm có biến phân bị chặn
  function of a complex(real) variable
  hàm biến số phức thực
  function of concentration
  (thống kê ) hàm tập trung
  function of dispersion
  (toán kinh tế ) hàm phân tán
  function of exponential type
  hàm kiểu mũ
  function of finite genus
  (giải tích ) hàm có giống hữu hạn
  function of function
  hàm của hàm, hàm hợp
  function of infinite type
  hàm kiểu vô hạn, hàm kiểu cực đại
  function of limited variation
  hàm có biến phân bị chặn
  function of maximun type
  hàm kiểu cực đại, hàm kiểu vô hạn
  function of minimum type
  (giải tích ) hàm kiểu cực tiểu
  function of position
  hàm vị trí
  function of random variable
  (xác suất ) hàm cuả biến ngẫu nhiên
  function of singularities
  (giải tích ) hàm các điểm kỳ dị, thành phần kỳ dị
  function of support
  hàm tựa
  absolutely additive set function
  hàm tuyệt đối cộng tính
  absolute monotonic function
  hàm đơn điệu tuyệt đối
  acylic function
  hàm không tuần hoàn, hàm phi xilic
  adjustment function
  (thống kê ) đặc trưng của tập hợp thống kê
  algebraic(al) function
  hàm đại số
  alternate function
  (đại số ) hàm thay phiên
  analytic(al) function
  hàm giải tích
  antihyperbolic function s.
  hàm hipebolic ngược
  antitrigonometric function
  hàm lượng giác ngược
  arc-hyperbolic functions
  hàm hipebolic ngược
  area function
  hàm xác định diện tích (trong không gian Mincopxki)
  arithmetric function
  hàm số học
  associated integral function
  hàm nguyên liên đới
  asympotic distribution function
  hàm phân phối tiệm cận
  atomic set function
  hàm tập hợp nguyên tử
  automorphic function
  hàm tự đẳng cấu
  beta function
  hàm bêta
  bicomplex function
  hàm song phức
  bicontinuous function
  hàm song liên tục
  biharmonic function
  hàm song điều ho
  bijective function
  hàm song ánh
  bilinear function
  hàm song tuyến tính
  Boolean function
  hàm Bun
  bounded function
  hàm bị chặn
  bounded set function
  hàm tập bị chặn
  carries function
  hàm mang
  characteristic function
  hàm đặc trưng
  circular cylinder function
  hàm trụ tròn
  circular cylindrial wave function
  hàm sóng trụ tròn
  circulary symmetric function
  hàm đối xứng tròn
  class function
  hàm lớp
  closure function
  hàm đóng
  close-to-convex function
  hàm gần lồi
  combinable function
  hàm hợp được
  comparable function
  hàm so sánh được
  complementary function
  hàm bù (nghiệm đực biệt của một phương trình vi
  complementary error function
  hàm sai bù
  complete analytic function
  hàm giải tích đầy đủ
  completely additive set function
  (giải tích ) hàm tập hợp cộng tính hoàn toàn
  completely defined function
  (toán (toán logic )ic ) hàm xác định khắp nơi
  complex function
  hàm số phức
  complex velocity function
  hàm vận tốc phức
  composite function
  (giải tích ) hàm hợp
  computable function
  (toán (toán logic )ic ) hàm tính được
  concave function
  hàm lõm
  confluent hypergeometric function
  (giải tích ) hàm siêu bội suy biến
  conical function
  hàm cônic
  conjugate functions
  hàm liên hợp
  conjugate harmonic functions
  (giải tích ) hàm điều hoà liên hợp
  content function
  hàm dung tích
  contiguous hypergeometric functions
  hàm siêu bội tiệm cận
  continuous function
  hàm liên tục
  control function
  hàm kiểm tra
  control-allowable function
  hàm đièu khiển cho phép
  convex function
  hàm lồi
  coordinate function
  hàm toạ độ
  cost function
  hàm giá (trị)
  countable additive set function
  hàm tập hợp cộng tính đếm được
  covariance function
  hàm hiệp phương sai
  criterion function
  hàm tiêu chuẩn
  cumulant generating function
  (xác suất ) hàm sinh tích luỹ
  cumulative frequency function
  hàm tần số tích luỹ
  cyclotomic function
  hàm chia vòng tròn
  cylindrical functions
  hàm trụ hàm Betsen
  decision function
  (thống kê ) hàm quyết định
  decreasing function
  hàm giảm
  demand function
  (thống kê ) hàm nhu cầu
  density function
  hàm mật độ, mật độ phân phối
  derived function
  hàm dẫn suất
  determining function
  (giải tích ) hàm xác định
  developable function
  hàm khai triển được
  differentiable function
  hàm lấy vi phân được
  digamma function
  hàm đigama
  discontinuous function
  (giải tích ) hàm gián đoạn
  discriminant function
  (thống kê ) hàm phân biệt
  disspation function
  hàm tiêu tán
  distance function
  hàm khoảng cách
  distribution function
  hàm phân phối
  dominant function
  hàm số trội
  doubly periodic function
  hàm song tuần hoàn
  drriving function
  hàm đầy
  elementary function
  hàm sơ cấp
  elementary symmetric function
  hàm đối xứng có bản
  elementary transcendental function
  hàm siêu việt sơ cấp
  elliptic(al) function
  hàm eliptic
  elliptic(ai) cylinder function
  hàm trụ eliptic
  elliptic modular function
  hàm môđunla eliptic
  energy function
  hàm năng lượng
  entrire function
  (giải tích ) hàm nguyên
  entrire function of zero type
  hàm nguyên loại cực tiểu
  entrire rational function
  hàm hữu tỷ nguyên
  envolope function
  hàm bao
  equimeasurable function
  hàm đồng đẳng đo được
  eror function
  hàm sai số, hàm độ sai, tích phân xác suất sai số (y=erfx, y=erfcx,
  even function
  hàm chẵn
  expenditure function
  hàm chi phí
  explicit function
  hàm hiện
  expomential function
  hàm mũ
  factorable function
  hàm nhân tử hoá được
  factorial function
  hàm giai thừa
  finite function
  hàm hữu hạn
  flow function
  (giải tích ) hàm dòng
  force function
  thế vị, hàm lực
  forcing function
  hàm cưỡng bức
  free function
  hàm tự do
  frequency function
  hàm tần số
  frequency distribution function
  hàm mật độ, mật độ phân phối
  gamma function
  hàm gama
  general recursive function
  hàm đệ quy toàn phần
  generating function
  hàm sinh
  Hamiltonian function
  (vật lý ) hàm Haminton
  harmonic function
  hàm điều ho
  holomorphic function
  hàm chỉnh hình, hàm giải tích
  homogeneous function
  hàm thuần nhất
  homographic function
  hàm đơn ứng
  hyperbolic function
  (giải tích ) hàm hypebolic
  hyperbolic inverse function
  hàm hypebolic ngược
  hyperconical function
  hàm siêu nón
  hyperelliptic function
  hàm siêu eliptic
  hypergeometric function
  hàm siêu bội
  hyperharmonic function
  hàm siêu điều ho
  implicit function
  hàm ẩn
  impulse function
  hàm xung
  incomplete beta function
  (giải tích ) hàm bêta khuyết
  incomplete gamma function
  (giải tích ) hàm gama khuyết
  incomplete defined function
  (toán (toán logic )ic ) hàm xác định không hoàn toàn
  increasing function
  hàm tăng
  independent functions
  (giải tích ) hàm độc lập
  indicator function
  hàm chỉ tiêu của hàm nguyên
  initial function
  (toán (toán logic )ic ) nguyên hàm
  injective function
  hàm đơn ánh
  integrable function
  (giải tích ) hàm khả tích
  integral function of mean tyoe
  (giải tích ) hàm nguyên loại chuẩn tắc
  integral algebraic function
  hàm đại số nguyên
  integral transcendental function
  hàm siêu việt nguyên
  interior function
  (giải tích ) hàm trong
  interval function
  (giải tích ) hàm khoảng cách
  inverse function
  (giải tích ) hàm ngược
  inverse circular function
  hàm vòng ngược, hàm lượng giác ngược
  inverse hyperbolic function
  hàm hypebolic ngược
  inverse trigonometric function
  hàm lượng giác ngược, hàm vòng ngược
  irrational function
  hàm vô tỷ
  iterated function
  hàm lặp
  iterative impedance function
  hàm tổng trở lặp
  jum function
  (điều khiển học ) hàm bước nhảy
  kernel function
  (giải tích ) hàm hạch
  known function
  hàm đã biết
  lacunary function
  hàm tổng
  Lagrangian function
  (vật lý ) hàm Lagrăng, thế động lực
  lifting function
  hàm nâng
  limited function
  hàm bị chặn
  linear function
  hàm tuyến tính
  linear integral function
  hàm nguyên tuyến tính
  locally constant function
  hàm hằng địa phương
  logarithmic function
  hàm lôga
  logarithmic trigonometric function
  hàm lôga lượng giác
  logarithmically convex function
  hàm có lôga lồi
  logical function
  (toán (toán logic )ic ) hàm lôgic
  logistic function
  (toán kinh tế ) hàm lôgittic
  loss function
  hàm tổn thất
  many-valued function
  (giải tích ) hàm đa trị
  mapping function
  (giải tích ) hàm ánh xạ
  measure function
  (giải tích ) độ đo
  measurable function
  hàm đo được
  meromorphic function
  (giải tích ) hàm phân hình
  metaharmonic function
  hàm mêta điều ho
  minimal function, minimun function
  hàm cực tiểu
  modular function
  hàm môđunla
  moment generating function
  hàm sinh các mômen
  monodrome function
  hàm đơn đạo
  monogenic analytic function
  (giải tích ) hàm giải tích đơn diễn
  monogenic function of complex variable
  (giải tích ) hàm biến phức đơn diễn
  monotone function
  (giải tích ) hàm đơn điệu
  multiform function
  hàm đa trị
  multilinear function
  hàm đa tuyến tính
  multiple function
  hàm bội
  multiple valued function
  hàm đa trị
  multiplicative function
  hàm nhân tính
  multivalent function
  hàm đa diệp
  multivalued function
  hàm đa trị
  natural trigonometrical function
  hàm lượng giác tự nhiên
  negatively infinite function
  hàm âm lớn vô hạn
  non-analytic function
  hàm không giải tích
  non-differentiable function
  hàm không khả vi
  nn-negative additive function
  hàm cộng tính không âm
  non-periodic function
  hàm không tuần hoàn
  non-uniform function
  hàm không đơn trị
  normal function
  hàm chuẩn tắc
  normalized orthogonal functions
  hàm trực giao chuẩn hoá
  null function
  hàm không
  numerical function
  hàm bằng số
  objective function
  (lý thuyết trò chơi ) hàm mục tiêu
  odd function
  hàm lẻ
  one-valued function
  (giải tích ) hàm đơn trị
  operator function
  hàm toán tử
  order function
  hàm thứ tự
  orthogonal functions.
  hàm trực giao
  oscillating function
  hàm dao động
  parabolic(al) cylinder function
  hàm trụ parabolic
  partial function
  hàm bộ phận
  partial recursive function
  hàm đệ quy bộ phận
  partition function
  hàm phân hoạch
  pattern function
  hàm sơ đồ (dùng để tính các bản bất biến)
  periodie function
  hàm tuần hoàn
  p-harmonic function
  hàm p- điều ho
  phase function
  hàm pha
  phi function
  hàm phi (của Ơle)
  piecewise continuous function
  hàm liên tục từng mảnh
  piecewise regular function
  hàm chính quy từng mảnh
  plurisubharmonic function
  hàm đa điều hoà dưới
  point function
  (giải tích ) hàm điểm
  polygonal function
  hàm đa giác
  polyharmonic function
  hàm đa điều ho
  possibility function
  hàm khả năng
  positive function
  hàm dương
  positive definite energy function
  hàm năng lượng xác định dương
  positive real function
  hàm thực dương
  positively infinite function
  hàm dương lớn vô hạn
  potential function
  thế vị, hàm lực, đa điều ho
  power function
  (thống kê ) hàm lực lượng
  primitive function
  hàm nguyên thuỷ
  propagation function
  hàm truyền
  propositional function
  hàm mệnh đề
  pseudoanalytic function
  hàm giả giải tích
  pseudo-periodic function
  hàm giả tuần hoàn
  purely discontinuous set function
  hàm tập hợp thuần gián đoạn
  quasi-nanlytic function
  hàm tựa eliptic
  quasi-periodic function
  hàm tựa tuần hoàn
  quaternion function
  hàm quatenion
  radical function
  hàm căn
  random function
  (xác suất ) hàm ngẫu nhiên
  randomized decision function
  hàm quyết định đã ngẫu nhiên hoá
  rational function
  hàm hữu tỷ
  rational fractional function
  hàm phân hữu tỷ
  rational integral function
  hàm nguyên hữu tỷ
  reactance function
  hàm điện kháng
  real-valued function
  (giải tích ) hàm lấy giá trị thực
  reciprocal function
  hàm thuận nghịch
  recursive function
  hàm đệ quy
  reduced characteristic function
  hàm đặc trưng rút gọn
  regular function
  hàm đều
  regular function of a complex variable
  hàm biến phức đều
  relate functions
  các hàm phụ thuộc
  remainder function
  hàm các số dư
  ring function
  hàm vành
  risk function
  (thống kê ) hàm mạo hiểm
  saddle function
  hàm yên ngựa
  schlicht function
  hàm (giải tích) đơn diệp
  self-impedance function
  hàm tự trở
  semi-continuous function
  hàm nửa liên tục
  sequential risk function
  (thống kê ) hàm mạo hiểm liên tiếp
  set function
  (giải tích ) hàm tập hợp
  signal function
  hàm dấu, hàm xicnum
  simple (analytic) function
  hàm (giải tích) đơn diệp
  single-valued function
  hàm đơn trị
  singly periodic function
  hàm tuần hoàn đơn
  singular function
  hàm kỳ dị
  sinusoidal function
  hàm sin
  slope function
  hàm dốc
  smooth function
  (thống kê ) hàm trơn, hàm được bình dị
  source function
  hàm nguồn, hàm Grin
  spectral function
  hàm phổ
  spherical wave function
  hàm sóng cầu
  spheroidal wave function
  hàm sóng phỏng cầu
  square-integrable function
  hàm có bình phương khả tích
  step function
  (giải tích ) hàm bậc thang; (điều khiển học ) xác suất chuyển tiếp
  stored energy function
  hàm biến dạng năng lượng
  stream function
  hàm dòng
  stress function
  hàm ứng suất
  stroke function
  (toán (toán logic )ic ) hàm Sefơ
  subharmonic function
  hàm siêu điều ho
  supply function
  (thống kê ) hàm cung cấp
  symmetric(al) function
  (giải tích ) hàm đối xứng
  temperate function
  hàm tăng chậm
  temperature function
  (giải tích ) hàm nhiệt độ
  test function
  (thống kê ) hàm (tiêu) chuẩn
  tetrahedral function
  hàm tứ diện
  totally additive set function
  hàm tập hợp hoàn toàn cộng tính
  transcendental function
  hàm siêu việt
  transfer function
  hàm truyền
  trial function
  (giải tích ) hàm cơ sở (thuộc không gian cơ sở)
  trigonometric(al) functions
  hàm lượng giác
  triply periodic function
  hàm tam tuần hoàn
  truth function
  (toán (toán logic )ic ) hàm đúng
  typically-real function
  (giải tích ) hàm thực điển hình
  unbounded function
  (giải tích ) hàm không bị chặn
  uniform function
  hàm đơn trị
  uniformly best desision function
  (thống kê ) hàm quyết định tốt đều nhất
  unit step function
  hàm bậc thang đơn vị
  univalent function
  (giải tích ) hàm đơn diệp
  universal function
  (toán (toán logic )ic ) hàm [phổ dụng, xạn năng]
  utility function
  hàm lợi ích
  varied flow function
  hàm dòng biến
  vector function
  (giải tích ) hàm vectơ
  vector wave function
  hàm sóng vectơ
  wave function
  hàm sóng
  weight function
  (thống kê ) hàm trọng lượng
  zeta function
  (giải tích ) hàm zeta
  zonal hyperspherical function
  hàm siêu cầu đới

  Kỹ thuật chung

  đặc trưng

  Giải thích VN: Một khả năng của chương trình. Có nhiều trường hợp, chương trình có chứa cả những tính năng không có trong tài liệu. Liên quan đến vấn đề này là xu hướng bổ sung thật nhiều tính năng với ý định cạnh tranh, nên khi các nhà chế tạo nạp các chương trình có thêm tính năng này, sẽ làm chậm tốc độ hoạt động của chương trình và gây lộn xộn cho giao diện.

  carrier function
  hàm đặc trưng
  characteristic function
  hàm đặc trưng
  characteristic function (ofa set)
  hàm đặc trưng (của một tập hợp)
  filter characteristic function
  hàm đặc trưng của bộ lọc
  reduced characteristic function
  hàm đặc trưng rút gọn
  reduced characteristics function
  hàm đặc trưng rút gọn
  hàm số
  tính năng

  Giải thích VN: Một khả năng của chương trình. Có nhiều trường hợp, chương trình có chứa cả những tính năng không có trong tài liệu. Liên quan đến vấn đề này là xu hướng bổ sung thật nhiều tính năng với ý định cạnh tranh, nên khi các nhà chế tạo nạp các chương trình có thêm tính năng này, sẽ làm chậm tốc độ hoạt động của chương trình và gây lộn xộn cho giao diện.

  Kinh tế

  chức năng
  administrative function
  chức năng hành chánh
  commercial function
  chức năng thương mại
  control function
  chức năng kiểm soát
  distribution function
  chức năng phân phối
  executive function
  chức năng hành chánh
  function bond
  trái phiếu chức năng
  function key
  phím chức năng
  function of a product
  chức năng của một sản phẩm
  function of exchange
  chức năng trao đổi (của tiền tệ)
  implicit function
  chức năng nội tại
  investment function
  chức năng đầu tư
  limited function wholesaler
  nhà bán sỉ có chức năng hạn chế
  main function of a product
  chức năng chính của sản phẩm
  marketing function
  chức năng của tiếp thị
  selling function
  chức năng tiêu thụ
  step-function cost
  chi phí theo nấc chức năng
  supply function
  chức năng cung ứng
  tab function
  chức năng lập bảng
  hàm
  hàm số
  nhiệm vụ
  trách nhiệm

  Địa chất

  chức năng, hàm, hàm số

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X