• Hóa học & vật liệu

    nhóm Guldberg-Waage

    Giải thích EN: A dimensionless number used in the analysis of chemical reactions in blast furnaces, expressed in an equation that relates volumes of reacting gases and reacting products. Giải thích VN: Một số lượng không thứ nguyên dùng để phân tích các phản ứng hóa học trong các lò nung, được hiển thị trên một biểu thức liên quan tới các dung tích của các loại khí phản ứng và các sản phẩm phản ứng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X