• /i'kweiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm cân bằng
  Lượng bù sai
  (toán học) phương trình

  Toán & tin

  phương trình
  accessory differential equation
  phương trình vi phân liên hợp
  adjoint difference equation
  phương trình sai phân liên hợp
  adjoint of a differential equation
  phương trình vi phân liên hợp
  approximate equation
  phương trình xấp xỉ
  arithmetic equation
  phương trình số học
  associated integral equation
  phương trình tích phân liên đới
  auxiliary differential equation
  phương trình bổ trợ
  auxiliary equation
  phương trình bổ trợ
  backward equation
  phương trình lùi
  besse's equation
  phương trình betsen
  binomial equation
  phương trình nhị thức
  Biot-Fourier equation
  phương trình Biot-Fourier
  biquadratic equation
  phương trình trùng phương
  Boltzmann equation
  phương trình Boltzmann
  canonical differential equation
  phương trình vi phân chính tắc
  cauchy's problem for the wave equation
  bài toán côsi đối với phương trình truyền sóng
  characteristic equation
  phương trình đặc trưng
  characteristic number of a differential equation
  nghiệm đặc trưng của phương trình vi phân
  characteristic partial differential equation
  phương trình vi phân riêng đặc trưng
  clairaut's equation
  phương trình Cờlêrô
  Clapeyron equation
  phương trinh Clapeyron-Clausius
  Clapeyron equation
  phương trình Clausius-Clapeyron
  Clapeyron-Clausius equation
  phương trình Clapeyron-Clausius
  class equation .
  phương trình lớn
  Clausius equation
  phương trình Clausius
  Clausius-Clapeyron equation
  phương trinh Clapeyron-Clausius
  Clausius-Clapeyron equation
  phương trình Clausius-Clapeyron
  Clausius-Mosotti equation
  phương trình Clausius-Mosotti
  Clausius-Mosotti-Lorentz-Lorenz equation
  phương trình Clausius-Mosotti-Lorentz-Lonrenz
  comparison equation
  phương trình so sánh
  compatibility equation
  phương trình tương thích
  conditional equation
  phương trình có điều kiện
  confluent hypergeometric equation
  phương trình siêu bội hợp lưu
  congruence equation
  phương trình đồng dư
  corollary equation
  phương trình hệ quả
  cubic equation
  phương trình bậc ba
  cyclic equation
  phương trình cyclic
  darboux's equation
  phương trình Đacbu
  defective equation
  phương trình hụt nghiệm
  delay differential equation
  phương trình vi phân trễ
  depressed equation
  phương trình hụt nghiệm
  derived equation
  phương trình dẫn xuất
  difference equation
  phương trình sai phân
  difference equation
  phương trình vi sai
  diophante's equation
  phương trình Điôphăng
  dirichlet 's problem for poison' s equation
  bài toán đirisơlê đối với phương trình poatxông
  discriminant of a quadratic equation in two variables
  biệt số của phương trình bậc hai có hai biến
  discriminant of an equation of third degree
  biệt thức của phương trình bậc ba
  dominating equation
  phương trình bội
  eigen value equation
  phương trình giá trị riêng
  elliptical equation
  phương trình eliptic
  equation in line coordinates
  phương trình theo tọa độ đường
  equation in plane coordinates
  phương trình theo tọa độ mặt
  equation in point coordinates
  phương trình theo tọa độ điểm
  equation members
  số hạng của phương trình
  equation of a curve
  phương trình đường cong
  equation of compatibility
  phương trình tương thích
  equation of conditions
  phương trình các điều kiện
  equation of equilibrium
  phương trình cân bằng
  equation of first degree
  phương trình đơn giản
  equation of higher degree
  phương trình bậc cao
  equation of the tangent
  phương trình tiếp tuyến
  equation of time
  phương trình thời gian
  equation of varied flow
  phương trình biến lưu
  equation solvable by radical
  phương trình giải được bằng căn thức
  equation solver
  bộ giải phương trình
  equation type setting in
  phương trình toán
  estimating equation
  phương trình ước lương
  exponential equation
  phương trình hàm mũ
  exponential equation
  phương trình số mũ
  first order integro differential equation
  phương trình vi tích phân cấp một
  formulation (ofequation)
  lập phương trình
  forward equation
  phương trình tiến
  functional equation
  phương trình hàm
  Galois group of an equation
  nhóm Galoa của một phương trình
  gauss's equation
  phương trình gauxơ
  general equation of the circle
  phương trình tổng quát của đường tròn
  Gibbs-Helmholtz equation
  phương trình Gibbs-Helmholtz
  Ginn equation
  phương trình Ginn
  graph of an equation
  đồ thị của một phương trình
  high-order equation
  phương trình bâc cao
  homogeneous equation
  phương trình đồng nhất
  homogeneous integral equation
  phương trình tích phân thuần nhất
  homogeneous' differential equation
  phương trình vi phân thuần nhất
  Humphries equation
  phương trình Humphries
  Huttig equation
  phương trình Huttig
  hyperbolic equation
  phương trình hyperbolic
  hypergeometric differential equation
  phương trình vi phân thuần nhất
  hypergeometric equation
  phương trình siêu bội
  hypergeometric integral equation
  phương trình tích phân thuần nhất
  imaginary equation
  phương trình ảo
  incompatible equation, inconsistent equations
  các phương trình không tương đương
  indeterminate equation
  phương trình vô định
  integral equation of the first kind
  phương trình tích phân loại 1
  intercept form of the equation of a straight line
  phương trình đoạn thẳng theo đoạn chắn
  intercept form of the equation of a straight line
  phương trình đường thẳng theo đoạn chắn
  irrational equation [[]].
  phương trình vô tỷ
  irreducible equation
  phương trình không khả quy
  jacobi's equation
  phương trình jacobi
  Josephson equation
  phương trình Josephson
  Lagrange equation
  Phương trình Largrange
  lagrange's equation
  phương trình lagơrăng
  Lagrangeư's equation of motion
  phương trình chuyển động Lagrange
  Laplace's differential equation
  phương trình vi phân Laplace
  laplace's equation
  phương trình Laplaxơ
  linear algebraic equation
  phương trình đại số tuyến tính
  linear difference equation
  phương trình vi phân tuyến tính
  linear differential equation
  phương trình vi phân tuyến tính
  linear homogeneous equation
  phương trình thuần nhất tuyến tính
  linear integral equation
  phương trình tích phân tuyến tính
  linear integral equation (ofthe 1st, 2nd, 3rd kind)
  phương trình tích phân tuyến tính loại 1, 2, 3
  link equation
  phương trình liên kết
  Liouville equation
  phương trình Liouville
  literal equation
  phương trình có hệ số bằng chữ
  logarithmic equation
  phương trình loga
  machine equation
  phương trình máy
  membrane equation
  phương trình màng
  method of solving equation
  phương pháp giải phương trình
  Mie-Gruneisen equation
  phương trình Mie-Gruneisen
  minimal equation
  phương trình cực tiểu
  mixed boundary value problem for laplace's equation
  bài toán biên hỗn hợp đối với phương trình laplaxơ
  modular equation
  phương trình modula
  momentum equation
  phương trình momen
  Morgan equation
  phương trình Morgan
  multigrade equation
  phương trình nhiều bậc
  natural equation of a curve
  phương trình tự nhiên đường cong
  Navier-Stockes equation
  phương trình Navier-Stokes
  neumann's boundary problem for poisson's equation
  bài toán biên nôiman đối với phương trình poatxông
  neumann's boundary value problem for laplace's equation
  bài toán biên nôiman đối với phương trình laplaxơ
  non-homogeneous linear differential equation
  phương trình tuyến tính không thuần nhất
  non-integrable equation
  phương trình không khả thi
  non-linear differential equation
  phương trình vi phân phi tuyến
  nonlinear equation
  phương trình phi tuyến
  normal equation
  phương trình chuẩn tắc
  NORMAL FORM OF THE EQUATION OF A LINE
  dạng của phương trình một đường thẳng
  normalized equation
  phương trình chuẩn hóa
  numerical equation
  phương trình bằng số
  on the left of the equation
  vế trái của phương trình
  order of a differential equation
  cấp phương trình vi phân
  original equation
  phương trình xuất phát
  partial derivative equation
  phương trình đạo hàm riêng
  partial difference equation
  phương trình sai phân riêng
  partial differential equation
  phương trình đạo hàm riêng
  permanence of a functional equation
  tính không đổi của một phương trình hàm
  perturbation equation
  phương trình nhiễu loạn
  polar equation
  phương trình cực
  quadratic equation
  phương trình bậc 2
  quartic equation
  phương trình bậc 4
  quartic equation
  phương trình bậc bốn
  quintic equation
  phương trình bậc 5
  quintic equation
  phương trình bậc năm
  Ramsay-Shields-Eotvos equation
  phương trình Ramsay-Shields-Eotvos
  rayleigh-line equation
  phương trình đường Rayleigh
  reciprocal differential equation
  phương trình vi phân thuận nghịch
  reciprocal equation
  phương trình thuận nghịch
  reduced (characteristic) equation
  phương trình đặc trưng rút gọn
  reduced cubic equation
  phương trình bậc 3 rút gọn
  reducible differential equation
  phương trình vi phân khả quy
  reducible equation
  phương trình khả quy
  redundant equation
  phương trình thừa nghiệm
  resolvent equation
  phương trình giải thức
  rheologic equation
  phương trình lưu biến
  rheological equation
  phương trình lưu biến
  root of an equation
  nghiệm phương trình
  satisfy an equation
  nghiệm đúng một phương trình
  satisfy an equation
  thỏa mãn một phương trình
  second order differential equation
  phương trình vi phân cấp 2
  second order integro-differential equation
  phương trình vi tích phân cấp 2
  second order linear differential equation
  phương trình vi phân tuyến tính cấp 2
  secular equation
  phương trình đặc trưng
  separable equation
  phương trình biến tách được
  simple equation
  phương trình đơn giản
  simultaneous equation
  phương trình trập
  solution of a differential equation
  nghiệm của phương trình vi phân
  solution of an integral equation
  nghiệm của phương trình tích phân
  strain-optical equation
  phương trình biến dạng quang
  tangential equation
  phương trình tiếp tuyến
  tangential equation of a surface
  phương trình tiếp tuyến của một mặt cong
  three moment equation
  phương trình ba momen
  total difference equation
  phương trình sai phân toàn phần
  total differential equation
  phương trình vi phân toàn phần
  total equation
  phương trình toàn phần
  trigonometric equation
  phương trình lượng giác
  trinomial equation
  phương trình tam thức
  unicursal equation
  phương trình đơn hoạch
  universal resistance equation
  phương trình trở phổ dụng
  universal velocity equation
  phương trình vận tốc phổ dụng
  unknown in an equation
  ẩn trong phương trình
  wave differential equation
  phương trình sóng vi phân

  Nguồn khác

  Xây dựng

  phép bình sai

  Kỹ thuật chung

  đẳng thức

  Kinh tế

  phương trình
  accounting equation
  phương trình kế toán
  behavioural equation
  phương trình hành vi
  budget equation
  phương trình ngân sách
  Cambridge equation
  phương trình Cambridge
  differential equation
  phương trình vi phân
  equation of exchange
  phương trình giao dịch
  equation of exchange
  phương trình trao đổi
  equation of international demand
  phương trình (mức) cầu quốc tế
  equation of international demand
  phương trình cầu quốc tế
  equation of state
  phương trình trạng thái
  estimating equation
  phương trình ước lượng
  first order differential equation
  phương trình vi phân cấp 1
  fisher equation
  phương trình Fisher
  quadratic equation
  phương trình bậc hai
  quantity equation of exchange
  phương trình số lượng giao hoán
  quantity equation of exchange
  phương trình số lượng giao hoán (của tiền tệ)
  simple equation
  phương trình bậc nhất
  transaction equation
  phương trình giao dịch, trao đổi

  Nguồn khác

  Nguồn khác

  Cơ - Điện tử

  Phương trình, sự cân bằng

  Địa chất

  phương trình

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X