• (đổi hướng từ Reactions)
  /ri:'ækʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phản tác dụng, sự phản ứng lại
  action and reaction
  tác dụng và phản tác dụng
  (vật lý); (hoá học) phản ứng
  catalytic reaction
  phản ứng xúc tác
  (chính trị) sự phản động
  (quân sự) sự phản công, sự đánh trả lại

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  Phản lực

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự phản ứng, phản lực

  Cơ khí & công trình

  sự phản tác dụng

  Vật lý

  phản ứng, phản lực

  Đo lường & điều khiển

  phản ứng

  Giải thích EN: An opposite action or counteraction.

  Giải thích VN: Một hoạt động đối ngược.

  reaction value
  giá trị phản ứng

  Điện lạnh

  sự phản ứng

  Kỹ thuật chung

  ảnh hưởng phụ
  phản lực
  back reaction
  phản lực ngược
  bearing reaction
  phản lực điểm tựa
  bearing reaction
  phản lực gối tựa
  bearing reaction
  phản lực nền
  coefficient (ofsoil reaction)
  môđun phản lực đất
  coefficient (ofsubgrade reaction)
  môđun phản lực đất
  coefficient of subgrade reaction
  hệ số phản lực nền
  elastic reaction
  phản lực đàn hồi
  elastic subgrade reaction
  phản lực nền đàn hồi
  end reaction
  phản lực cuối
  fictitious reaction
  phản lực ảo
  ground reaction
  phản lực nền
  horizontal reaction
  phản lực nằm ngang
  inclined reaction
  phản lực nghiêng
  influence line for reaction
  đường ảnh hưởng phản lực
  modulus of subgrade reaction
  môđun phản lực nền
  motor reaction
  sự phản lực động cơ
  negative reaction
  phản lực âm
  normal reaction
  phản lực pháp tuyến
  normal reaction force
  phản lực thẳng đứng
  reaction a.c. generator
  máy phát xoay chiều phản lực
  reaction at support
  phản lực gối tựa
  reaction at the abutment
  phản lực gối tựa
  reaction control
  sự kiểm soát phản lực
  reaction control system
  hệ thống kiểm soát phản lực
  reaction couple
  mômen phản lực
  reaction engine
  động cơ phản lực
  reaction front
  tuyến phản lực
  reaction injection molding
  đúc ép phản lực (Mỹ)
  reaction injection moulding
  đúc ép phản lực (Anh)
  reaction jet
  vòi phun phản lực
  reaction jet propulsion
  lực đẩy (dòng) phản lực
  reaction jet system
  hệ thống phản lực
  reaction matrix
  ma trận phản lực
  reaction mixture
  hỗn hợp phản lực
  reaction modulus
  môđun phản lực
  reaction moment
  mômen phản lực
  reaction motor
  động cơ phản lực
  reaction of bearing
  phản lực gối tựa
  reaction of constraint
  phản lực liên kết
  reaction of support
  phản lực điểm tựa
  reaction of support
  phản lực gối tựa
  reaction of support
  phản lực ổ trục
  reaction of the support
  phản lực gối tựa
  reaction rail
  ray phản lực
  reaction turbine
  tua bin phản lực
  reaction water wheel
  guồng nước phản lực
  reaction wheel
  guồng nước phản lực
  subgrade reaction
  phản lực nền
  subgrade reaction modulus
  môđun phản lực nền đường
  support reaction
  phản lực gối
  support reaction
  phản lực gối tựa
  tangential reaction
  phản lực tiếp tuyến
  transverse reaction
  phản lực ngang
  vertical reaction
  phản lực đứng
  wall reaction
  phản lực vách
  phản tác dụng
  law of action and reaction
  định luật tác dụng và phản tác dụng
  principle of action and reaction
  nguyên lý tác dụng và phản tác dụng
  reaction moment
  mômen phản tác dụng
  reaction period
  giai đoạn phản tác dụng
  reaction ring
  vòng phản tác dụng
  phản ứng (hóa học)
  promote a reaction
  gây ra phản ứng (hóa học)
  phản ứng phụ

  Kinh tế

  phản tác dụng
  phản ứng
  amphoteric reaction of milk
  phản ứng lưỡng tính của sữa
  anabolic reaction
  phản ứng đồng hóa
  biuret reaction
  phản ứng biuret
  Browning reaction
  Phản ứng Maryllard
  catabolic reaction
  phản ứng dị hóa
  chain reaction
  phản ứng dây chuyền
  chain-reaction bankruptcies
  phá sản theo phản ứng dây chuyền
  consumer reaction
  phản ứng người tiêu dùng
  counter reaction
  phản ứng thuận nghịch
  cultural reaction
  phản ứng nuôi dưỡng
  endothermic reaction
  phản ứng thu nhiệt
  exothermic reaction
  phản ứng tỏa nhiệt
  irreversible reaction
  phản ứng không thuận nghịch
  Maillard reaction
  Phản ứng Maillard
  precipitant reaction
  phản ứng kết tủa
  reaction function
  hàm phản ứng
  reaction tank
  thùng phản ứng
  reaction time
  thời gian phản ứng
  reaction time
  thời gian phản ứng, thời gian khởi động
  reversible reaction
  phản ứng thuận nghịch
  starch-iodine reaction
  phản ứng iốt tinh bột
  technical reaction
  phản ứng có tính kỹ thuật
  technical reaction
  phản ứng kỹ thuật
  xantho-protein reaction
  phản ứng xanto-protein

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X