• /´hændlə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người điều khiển, người xử dụng (máy...)
  Người huấn luyện võ sĩ quyền Anh

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bộ quản lý

  Giải thích VN: Một driver, một trình tiện ích, hoặc một chương trình con dùng để "trông nom" một nhiệm vụ công việc. Ví dụ bộ điều khiển A 20 là một thủ tục dùng để điều khiển sự thâm nhập vào bộ nhớ phát triển. Nếu HIMEM. SYS không thể giành được sự kiểm soát đường địa chỉ A 20 đó, thì dùng thông số/MACHINE:code để báo cho HIMEM. SYS biết về loại máy tính đang được sử dụng; thường làm như vậy là giải quyết được trục trặc. Các handler cũng có thể là một tập các lệnh lập trình gắn vào một nút bấm. Các lệnh này điều khiển những gì sẽ xảy ra khi nút bấm đó được chọn. Thêm một trường hợp nửa: một loại interrupt (ngắt) được xử lý bởi một handler phần mềm.

  content handler
  bộ quản lý nội dung
  event handler
  bộ quản lý sự kiện
  menu handler
  bộ quản lý trình đơn
  trình xử lý

  Giải thích VN: Một driver, một trình tiện ích, hoặc một chương trình con dùng để "trông nom" một nhiệm vụ công việc. Ví dụ bộ điều khiển A 20 là một thủ tục dùng để điều khiển sự thâm nhập vào bộ nhớ phát triển. Nếu HIMEM. SYS không thể giành được sự kiểm soát đường địa chỉ A 20 đó, thì dùng thông số/MACHINE:code để báo cho HIMEM. SYS biết về loại máy tính đang được sử dụng; thường làm như vậy là giải quyết được trục trặc. Các handler cũng có thể là một tập các lệnh lập trình gắn vào một nút bấm. Các lệnh này điều khiển những gì sẽ xảy ra khi nút bấm đó được chọn. Thêm một trường hợp nửa: một loại interrupt (ngắt) được xử lý bởi một handler phần mềm.

  content handler
  trình xử lý nội dung
  critical-error handler
  trình xử lý lỗi nặng
  error handler (EH)
  chương trình xử lý lỗi
  interrupt handler
  trình xử lý ngắt
  interrupt handler (IH)
  chương trình xử lý ngắt

  Kỹ thuật chung

  bộ điều hành
  channel check handler
  bộ điều hành kiểm tra kênh
  channel check handler
  bộ điệu hành kiểm tra kênh
  exception handler
  bộ điều hành ngoại lệ
  first level interruption handler
  bộ điều hành ngắt mức một
  interrupt handler
  bộ điều hành ngắt
  machine check handler
  bộ điều hành kiểm tra máy
  second level interruption handler
  bộ điều hành ngắt mức hai
  source list handler
  bộ điều hành danh sách nguồn
  tape handler
  bộ điều hành băng
  bộ điều khiển

  Giải thích VN: Một driver, một trình tiện ích, hoặc một chương trình con dùng để "trông nom" một nhiệm vụ công việc. Ví dụ bộ điều khiển A 20 là một thủ tục dùng để điều khiển sự thâm nhập vào bộ nhớ phát triển. Nếu HIMEM. SYS không thể giành được sự kiểm soát đường địa chỉ A 20 đó, thì dùng thông số/MACHINE:code để báo cho HIMEM. SYS biết về loại máy tính đang được sử dụng; thường làm như vậy là giải quyết được trục trặc. Các handler cũng có thể là một tập các lệnh lập trình gắn vào một nút bấm. Các lệnh này điều khiển những gì sẽ xảy ra khi nút bấm đó được chọn. Thêm một trường hợp nửa: một loại interrupt (ngắt) được xử lý bởi một handler phần mềm.

  BH (blockhandler)
  bộ điều khiển khối
  block handler
  bộ điều khiển khối
  block handler set
  tập hợp bộ điều khiển khối
  CCH (channel-check handler)
  bộ điều khiển kiểm tra kênh
  channel-check handler (CCH)
  bộ điều khiển kiểm tra kênh
  communications handler
  bộ điều khiển truyền thông
  disk handler
  bộ điều khiển đĩa
  FH (framehandler)
  bộ điều khiển khung
  FHSP (framehandler subpart)
  cổng phụ bộ điều khiển khung
  FLIH (first-level interrupt handler)
  bộ điều khiển ngắt mức thứ nhất
  frame handler (FH)
  bộ điều khiển khung
  frame handler sub-port (FHSP)
  cổng phụ bộ điều khiển khung
  interrupt handler
  bộ điều khiển ngắt
  machine-check handler (MCH)
  bộ điều khiển kiểm tra máy
  MCR (machinecheck handler)
  bộ điều khiển kiểm tra máy
  menu handler
  bộ điều khiển menu
  bộ xử lý
  người điều khiển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X