• /ik'sepʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự trừ ra, sự loại ra
  with the exception of
  trừ
  Cái trừ ra, cái loại ra; ngoại lệ
  Sự phản đối
  to take exception to something
  phản đối cái gì, chống lại cái gì
  subject (liable) to exception
  có thể bị phản đối

  Cấu trúc từ

  the exception proves the rule
  Xem prove

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự biệt lệ
  sự ngoại lệ

  Điện tử & viễn thông

  biệt lệ
  arithmetic exception
  biệt lệ số học
  divide exception
  biệt lệ phép chia

  Kỹ thuật chung

  ngoại lệ
  access exception
  ngoại lệ truy cập
  arithmetic exception
  ngoại lệ số học
  exception condition
  điều kiện ngoại lệ
  exception condition
  trạng thái ngoại lệ
  exception error
  sai số ngoại lệ
  exception handler
  bộ điều hành ngoại lệ
  exception handler
  bộ xử lý ngoại lệ
  exception item encoding
  sự mã hóa mục ngoại lệ
  exception massage
  thông báo ngoại lệ
  exception message
  thông báo ngoại lệ
  exception operation
  thao tác ngoại lệ
  exception principle
  nguyên tắc ngoại lệ
  exception report
  báo cáo ngoại lệ
  exception reporting
  sự báo cáo ngoại lệ
  exception response
  đáp ứng ngoại lệ
  exception response
  sự đáp ứng ngoại lệ
  exception vector
  vectơ ngoại lệ
  management by exception
  sự quản lý theo ngoại lệ
  overflow exception
  ngoại lệ tràn
  overflow exception
  ngoại lệ tràn dương
  page translation exception
  ngoại lệ dịch trang
  page translation exception
  ngoại lệ trong dịch trang
  process exception
  ngoại lệ quá trình
  program exception
  ngoại lệ chương trình
  segment translation exception
  ngoại lệ dịch đoạn
  underflow exception
  ngoại lệ tràn dưới
  underflown exception
  ngoại lệ tràn âm

  Kinh tế

  điều ngoại trừ
  ngoại lệ
  exception clause
  điều khoản ngoại lệ
  exception principle
  nguyên tác ngoại lệ
  exception principle
  nguyên tắc ngoại lệ
  exception proves the role
  trường hợp ngoại lệ làm sáng tỏ thêm quy tắc
  exception proves the rule (the...)
  trường hợp ngoại lệ làm sáng tỏ thêm quy tắc
  management by exception
  quản lý ngoại lệ
  management by exception
  sự quản lý theo nguyên tắc ngoại lệ
  phụ chú khám sổ
  phụ trú khám sổ
  sự miễn trách nhiệm
  latent defect exception
  sự miễn trách nhiệm về khuyết tật kín

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X