• Đo lường & điều khiển

    điều biến xung lực

    Giải thích EN: A signal modulation using a series of impulses that are equally spaced in time but are stronger or weaker in proportion to the amplitude of the signal as an approximation of the actual signal. Giải thích VN: Một điều biến tín hiệu sử dụng một loạt xung lực xẩy ra đồng thời về mặt thời gian nhưng mạnh yếu khác nhau trong tỷ lệ biên độ của tín hiệu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X