• /bʌt/

  Thông dụng

  Liên từ

  Nhưng, nhưng mà
  we tried to do it but couldn't
  chúng tôi đã thử làm cái đó nhưng không được
  Nếu không; không còn cách nào khác
  I can't but answer in the negative
  chúng tôi không còn cách nào khác là phải trả lời từ chối
  Mà lại không
  he never comes but he borrows books from me
  chẳng lần nào nó đến mà lại không mượn sách của tôi
  not only...but also.....
  chẳng những..... mà còn, không những.... mà lại.... nữa
  you are not only intelligent but also modest
  anh chẳng những thông minh mà còn khiêm tốn nữa

  Phó từ

  Chỉ, chỉ là, chỉ mới
  he is but a child
  nó chỉ là một đứa trẻ con
  she left but an hour ago
  cô ta chỉ vừa mới đi cách đây một tiếng đồng hồ
  all but

  Xem all

  Giới từ

  Trừ ra, ngoài ra
  come any day but tomorrow
  hãy đến bất cứ ngày nào trừ ngày mai
  read the last but one line
  đọc dòng trên dòng cuối cùng
  but for
  nếu không có.....
  he would have fallen but for me
  nếu không có tôi thì nó ngã rồi
  but that
  trừ phi, nếu không
  I would have gone but that I was ill
  nếu tôi không ốm thì tôi đã đi rồi
  but then
  mặt khác, nhưng mặt khác
  the book is rather difficult, but then it gives us many interesting instructions on the use of modern machines
  quyển sách cũng hơi khó, nhưng mặt khác nó cung cấp cho chúng tôi nhiều lời chỉ dẫn thú vị về cách dùng những máy tối tân
  Not but that (what)
  Nhưng không phải vì...
  I can't come, not but that I'd like to
  tôi không đến được, nhưng không phải vì tôi không thích đến

  Đại từ quan hệ

  Ai... mà không
  there was no one but admired him
  không có ai mà không thán phục ông ta

  Danh từ

  Cái "nhưng mà" ; điều phản đối, điều trái lại

  Ngoại động từ

  Phản đối, nói trái lại
  but me no buts
  đừng có phản đối tôi bằng những cái nhưng mà

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X