• Thông dụng

  Danh từ

  Thời gian giữa lúc bắt đầu và lúc hoàn thành một quá trình sản xuất mới

  Cơ khí & công trình

  thời gian sớm

  Toán & tin

  lead time

  Giải thích VN: Thời gian giữa lúc bắt đầu và lúc hoàn thành một quá trình sản xuất mới.

  Kỹ thuật chung

  lead time / thời gian trải qua

  Giải thích EN: 1. the time required between the beginning of a projector process and its completion.the time required between the beginning of a projector process and its completion. 2. specifically, the elapsed time between successive events in a production process.specifically, the elapsed time between successive events in a production process. Giải thích VN: 1. thời gian cần thiết từ khi bắt đầu một quy trình dự án đến khi hoàn thành..2. thời gian trôi qua giữa các sự kiện liên tiếp trong một quy trình sản xuất.

  Xây dựng

  thời gian vượt trước

  Kinh tế

  thời gian chờ hàng
  thời gian chở hàng
  thời gian chuẩn bị chở
  thời gian dẫn khách
  thời gian đưa vào sản xuất
  thời gian gom hàng
  thời gian thực hiện (giao hàng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X