• Cơ khí & công trình

  biên độ an toàn

  Giải thích EN: A design criterion, usually the ratio between the load that would cause the failure of a component or assembly and the load that is imposed upon it during normal use. Giải thích VN: Tiêu chí thiết kế, thông thường là tỷ số giữa tải trọng mà có thể gây ra việc sai hỏng trong lắp ráp và tải trọng áp đặt lên trong khi vận hành.

  Xây dựng

  dự trữ cường độ

  Kỹ thuật chung

  lượng dư bền
  giới hạn an toàn
  hệ số an toàn

  Kinh tế

  biên độ an toàn
  biên an toàn
  biên tế an toàn

  Chứng khoán

  Biên an toàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X