• /kraɪˈtɪəriən/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .criteria

  Tiêu chuẩn

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (pl) criteria, chỉ tiêu

  Toán & tin

  tiêu chuẩn
  control criterion
  tiêu chuẩn kiểm tra
  convergence criterion
  tiêu chuẩn hội tụ
  error-squared criterion
  tiêu chuẩn sai số bình quân
  logarithmic criterion
  tiêu chuẩn lôga
  pentode criterion
  tiêu chuẩn năm ngón (trong hai phân tích nhân tố)
  reducibility criterion
  tiêu chuẩn khả quy
  root-mean-square criterion
  tiêu chuẩn sai số bình phương trung bình
  stability criterion
  tiêu chuẩn ổn định
  switching criterion
  tiêu chuẩn đảo mạch
  unconditional stability criterion
  tiêu chuẩn ổn định không điều kiện

  Xây dựng

  chuẩn số
  kinematic criterion
  chuẩn số động học

  Điện lạnh

  tiêu chí
  Lawson criterion
  tiêu chí Lawson
  Loeb' criterion
  tiêu chí Loeb
  Loeb' criterion
  tiêu chí Popov
  Mikhailov criterion
  tiêu chí Mikhailov
  Nyquist criterion
  tiêu chí Nyquist
  performance criterion
  tiêu chí phẩm chất

  Kỹ thuật chung

  chỉ tiêu
  derailment criterion
  chỉ tiêu trật bánh
  chuẩn độ
  reliability criterion
  tiêu chuẩn độ an toàn
  reliability criterion
  tiêu chuẩn độ tin cậy
  strength criterion
  tiêu chuẩn độ bền
  chuẩn mực
  dấu hiệu
  cauchy's criterion
  dấu hiệu Côsi
  criterion of buckling
  dấu hiệu mất ổn định
  d'alembert 's criterion
  dấu hiệu đalămbe
  dirichlet's criterion
  dấu hiệu Đirishơlê
  leibnitz's criterion
  dấu hiệu lépnhit
  raabe's criterion
  dấu hiệu ráp (về hội tụ của chuỗi số dương)
  welerstrass's criterion
  dấu hiệu vây trát (về hội tụ đều của chuỗi hàm số)

  Kinh tế

  tiêu chuẩn
  criterion of quality
  tiêu chuẩn chất lượng
  decision criterion
  tiêu chuẩn quyết định
  decision rule based oh minimax criterion
  quy tắc ra quyết định dựa trên tiêu chuẩn minimax
  document criterion
  tiêu chuẩn hóa chứng từ
  Laplace criterion
  tiêu chuẩn Laplace
  maximax criterion
  tiêu chuẩn cực đại của cực đại
  maximax criterion
  tiêu chuẩn cực đại của cực tiểu
  maximax criterion
  tiêu chuẩn maximax
  maximin criterion
  tiêu chuẩn cực tiểu của cực tiểu
  maximin criterion
  tiêu chuẩn maximin
  minimax criterion
  tiêu chuẩn cực tiểu của cực đại
  optimality criterion
  tiêu chuẩn tối ưu
  Pareto criterion
  Tiêu chuẩn Pareto
  profit criterion
  tiêu chuẩn lợi nhuận
  regret criterion
  tiêu chuẩn regret

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X