• /loud/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vật nặng, gánh nặng
  to carry a heavy load
  mang một gánh nặng
  Vật gánh, vật chở, vật đội (trên lưng súc vật, trên xe, tàu...)
  Trách nhiệm nặng nề; điều lo lắng, nỗi buồn phiền
  (kỹ thuật) sự tải; tải; trọng tải (của một con tàu...)
  periodic load
  tải tuần hoàn
  Thuốc nạp, đạn nạp (vào súng)
  (thông tục) nhiều, hàng đống
  loads of money
  hàng đống tiền, hàng bồ bạc
  to get a load of sth
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nghe
  Nhìn, trông
  to take a load off sb's mind
  làm cho ai hết lo âu, làm cho ai thở phào nhẹ nhỏm
  a load of old rubbish
  chuyện nhảm nhí, chuyện tào lao

  Ngoại động từ

  Chất, chở
  to load a car with cement
  chất xi măng lên xe
  Nhét, nhồi, tống vào, nạp đạn) súng); lắp phim (máy ảnh)
  to load a gun
  nạp đạn vào súng
  I am loaded
  súng tôi có nạp đạn
  to load a camera
  lắp phim vào máy ảnh
  to load one's stomach with food
  ăn nhồi ăn nhét, ăn no căng
  Chồng chất; bắt phải chịu, bắt phải gánh vác, bắt phải đảm nhận...
  to load somebody with work
  đổ dồn (chồng chất) công việc lên đầu ai
  to load a man with insults
  chửi bới ai thậm tệ
  to load someone with gifts
  cho ai hàng đống quà
  to load someone with compliments
  khen ngợi ai hết lời
  Đổ chì vào, làm cho nặng thêm
  to load the dice
  đổ chì vào con súc sắc; (nghĩa bóng) gian lận

  Nội động từ

  Bốc hàng, bốc vác, khuân vác
  Nạp đạn

  hình thái từ

  Cơ khí & công trình

  khối nặng
  mẻ liệu (lò)

  Ô tô

  tải điện

  Xây dựng

  bốc xếp
  khuân vác
  đặt tải
  hàng (hóa)
  tăng tải
  vật nặng

  Y học

  tải, trọng tải, tải lượng

  Kỹ thuật chung

  lượng tải
  load capacity
  dung lượng tải
  load equivalent
  đương lượng tải trọng
  load estimating
  sự ước lượng tải trọng
  khởi động
  IPL (initialprogram load)
  sự nạp chương trình khởi động
  no-load start
  sự khởi động không tải
  starting load
  phụ tải khởi động
  nạp
  nạp vào

  Giải thích VN: Chuyển các lệnh chương trình hoặc dữ liệu từ một đĩa vào bộ nhớ truy cập ngẫu nhiêu ( RAM) của máy tính.

  đặt (phụ) tải
  đồ tải
  nhập vào

  Giải thích VN: Chuyển các lệnh chương trình hoặc dữ liệu từ một đĩa vào bộ nhớ truy cập ngẫu nhiêu ( RAM) của máy tính.

  gây biến dạng
  proof load
  tải trọng cho phép tối đa (không gây biến dạng dư)
  gia tải
  hàng hóa
  load compartment
  buồng (lạnh) hàng hóa
  load temperature
  nhiệt độ hàng hóa
  load [commodity] temperature
  nhiệt độ hàng hóa
  securing of load
  bảo vệ hàng hóa
  securing of load
  gia cố hàng hóa
  mồi
  phụ tải
  sự chất thải
  sự nạp
  sự nạp liệu
  pre-load (ing)
  sự nạp liệu trước
  sự nạp tải
  sự tải
  sức nặng
  crane load
  sức nâng của cần trục
  load lifting capacity
  sức nâng (tải)
  load line
  đường cáp chịu sức nặng
  working load
  sức nâng (của một thiết bị nâng)
  working load limit
  sức nâng tối đa
  tải

  Giải thích EN: The amount of electric power that is used by a machine or circuit as it performs its function.  .

  Giải thích VN: Lượng điện năng được dùng bởi một máy hay mạch khi nó thực hiện chức năng của mình.

  vấu (cam)

  Kinh tế

  bốc hàng
  chất (hàng) vào
  load the cargo into the hold
  chất hàng vào khoang tàu
  chất hàng
  container load plan
  bảng kế hoạch chất hàng công -ten-nơ
  full container load
  chất hàng đầy công-ten-nơ
  load a ship with cargo
  chất hàng lên tàu
  load the cargo into the hold
  chất hàng vào khoang tàu
  pallet load
  việc chất hàng trên pa-lét
  unit load
  chất hàng phân nhóm
  unit load
  sự chất hàng hóa thành đơn vị tiêu chuẩn
  chất lên (xe, tàu...)
  chất tải
  chở
  hàng chở
  back load
  hàng chở chuyến về
  less than container load cargo
  hàng chở lẻ
  less than full load
  hàng chở lẻ
  part load
  hàng chở không đầy xe
  truck load
  hàng chở đầy xe
  truck load
  hàng chở một xe tải
  truck load cargo
  hàng chở đầy xe
  hàng hóa của một xe
  phí (bán chứng khoán) lượng tải
  phí bán

  Giải thích VN: Phí bán do nhà đầu tư trả tức là người mua cổ phần trong quỹ hỗ tương đầu tư có phí hay trợ cấp hằng năm. Người ta tính loại phí này khi cổ phần hay số đơn vị cổ phần được mua; phí để rút tiền gọi là phí chặn hậu (Back-End Load) (hay Rear-End Load). Quỹ nào không tính phí này gọi là quỹ không phí bán. Xem: Investment Company.

  tải trọng
  boat-load
  tải trọng của tàu
  cold storage floor load
  sự tải trọng hữu ích trên sàn lạnh
  tải vào
  tiếp nhận vật chở
  vật chở
  vật nặng

  Nguồn khác

  • load : Corporateinformation

  Địa chất

  đổ tải, tải trọng, tải lượng, chất tải, xếp tải, nạp thuốc nổ vào lỗ khoan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X