• Kỹ thuật chung

    mức lăng kính

    Giải thích EN: A surveying level with a prism positioned so that the level bubble can be determined by the surveyor without looking away from the eyepiece. Giải thích VN: Một mức trắc địa với một lăng kính được định vị sao cho bong bóng mức có thể được xác định mà không cần phải nhìn bằng thị kính.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X