• /prəs´pektəs/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều prospectuses

  Giấy cáo bạch; tờ quảng cáo, tờ rao hàng

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bản các bạch
  bản cáo bạch
  lying prospectus
  bản cáo bạch dối trá
  preliminary prospectus
  bản cáo bạch sơ bộ
  cáo bạch
  lying prospectus
  bản cáo bạch dối trá
  pathfinder prospectus
  cáo bạch thăm dò
  pathfinder prospectus
  giấy cáo bạch mở đầu
  preliminary prospectus
  bản cáo bạch sơ bộ
  red herring prospectus
  cáo bạch tạm thời (cáo bạch gọi vốn không chính thức)
  statement in lieu of prospectus
  bản trình bày thay cho giấy cáo bạch
  statutory prospectus
  báo cáo bạch luật định
  điều lệ gọi cổ phần
  giấy quảng cáo
  tờ giới thiệu (sản phẩm)
  tờ giới thiệu sản phẩm
  tờ thuyết minh gọi cổ phần

  Chứng khoán

  Bản cáo bạch

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X