• /´stætjutəri/

  Thông dụng

  Cách viết khác statutable

  Tính từ

  (thuộc) luật; do luật pháp quy định, được ấn định theo luật, được làm theo luật, được yêu cầu theo luật
  statutory provisions
  những điều khoản do luật pháp quy định
  One's statutory rights
  Những quyền của mình được luật pháp quy định

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  do luật pháp quy định
  đúng quy chế
  được luật pháp thừa nhận
  hợp lệ
  hợp pháp
  statutory agent
  người đại diện hợp pháp
  statutory earnings
  tiền lãi hợp pháp, hợp thức
  hợp, theo, đúng điều lệ
  pháp định
  statutory agent
  người đại diện pháp định
  statutory agent
  người đại lý, người đại diện, người đại lý pháp định
  statutory body
  cơ quan pháp định
  statutory books
  sổ sách pháp định, theo quy định
  statutory capital
  vốn pháp định
  statutory cash reserves
  dự trữ tiền mặt pháp định
  statutory company
  công tu pháp định
  statutory company
  công ty pháp định
  statutory corporation
  công ty pháp định
  statutory damages
  tiền bồi thường pháp định
  statutory dividend
  cổ tức pháp định
  statutory guarantee
  bảo đảm pháp định
  statutory guardian
  người giám hộ pháp định
  statutory heir
  người thừa kế pháp định
  statutory instrument
  công cụ pháp định
  statutory instrument
  văn kiện pháp định (chứng từ, chứng khoán, khế ước)
  statutory instrument
  văn kiện pháp định (chứng từ, chứng khoán, khế ước...)
  statutory legacy
  di sản pháp định
  statutory limitation
  thời hiệu pháp định
  statutory market
  thi trường pháp định
  statutory maternity pay
  trợ cấp hộ sản pháp định
  statutory meeting
  hội nghị pháp định
  statutory merger
  sự sáp nhập pháp định (theo luật của tiểu bang)
  statutory merger
  sự sát nhập pháp định theo luật của tiểu bang
  statutory notice
  thông báo pháp định
  statutory rate of duty
  thuế suất pháp định
  statutory receipt
  phiếu thu biên nhận, biên lai pháp định
  statutory regulation
  điều luật pháp định
  statutory report
  báo cáo pháp định (khi thành lập công ty)
  statutory report
  báo cáo pháp định khi thành lập công ty
  statutory reserve
  tiền dự trữ pháp định
  statutory restrictions on company loans
  những hạn chế pháp định trên những khoản vay của công ty
  statutory right
  quyền pháp định
  statutory rights
  các quyền pháp định
  statutory rights
  quyền pháp định
  statutory shares of estate
  phần thừa kế di sản pháp định
  statutory sick pay
  trợ cấp nghỉ bệnh pháp định
  statutory tariff
  thuế suất pháp định
  statutory tax rate
  thuế xuất pháp định
  statutory tax rate
  thuế suất pháp định
  statutory total income
  tổng thu nhập pháp định
  statutory unemployment allowance
  trợ cấp thất nghiệp pháp định
  theo luật
  statutory books (ofa company)
  sổ sách theo luật định (của một công ty)
  statutory merger
  sự sáp nhập pháp định (theo luật của tiểu bang)
  statutory merger
  sự sát nhập pháp định theo luật của tiểu bang
  statutory sick pay
  trợ cấp ốm đau theo luật định
  statutory tenant
  người hưởng dụng theo luật
  statutory usufruct
  quyền hưởng hoa lợi theo luật định
  thuộc luật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X