• Hóa học & vật liệu

    cột tạo xung

    Giải thích EN: A separation or extraction process column in which a rapid motion of relatively short amplitude is pulsed through the column contents to give improved extraction rates. Giải thích VN: Cột phân tích hoặc chiết suất trong đó gây xung động cho những chuyển động nhanh có biên độ nhỏ nhằm nâng cao tỷ lệ chiết suất.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X