• /iks´trækʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự trích (sách); sự chép (một đoạn trong sách)
  Sự nhổ (răng...)
  Sự bòn rút, sự moi
  Sự hút, sự bóp, sự nặn
  Sự rút ra (nguyên tắc), sự thích thú
  (toán học) phép khai (căn)
  (hoá học) sự chiết
  Dòng giống, nguồn gốc
  to be of Chinese extraction
  nguồn gốc Trung-hoa
  extraction rate
  tỷ lê xay bột (giữa trọng lượng bột xay được và gạo đưa xay)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  phương pháp chiết
  Frazer-Brace extraction method
  phương pháp chiết xuất Frazer-Brace
  liquid-liquid extraction
  phương pháp chiết lỏng-lỏng
  single solvent extraction
  phương pháp chiết dung môi đơn
  trích ly
  extraction liquor
  chất lỏng trích ly
  extraction process
  quá trình trích ly
  phenol extraction
  trích ly bằng phenol
  selective extraction
  trích ly chọn lọc
  solvent extraction
  trích ly bằng dung môi

  Toán & tin

  sự khai (căn)
  sự trích
  feature extraction
  sự trích đặc điểm

  Xây dựng

  sự nhổ

  Điện lạnh

  sự lấy (đi)

  Kỹ thuật chung

  chiết
  absorption extraction
  chiết hấp thụ
  acetone extraction
  sự chiết axeton
  countercurrent extraction
  chiết xuất ngược
  differential extraction
  chiết xuất vi phân
  extraction apparatus
  thiết bị chiết xuất
  extraction column
  ống chiết xuất
  extraction flask
  bình chiết
  extraction liquor
  chất lỏng chiết
  extraction plant
  thiết bị chiết
  extraction process
  quá trình chiết
  extraction rate
  tốc độ chiết
  extraction solvent
  dung môi chiết
  extraction thimble
  ống chiết
  extraction tower
  tháp chiết
  fractional extraction
  sự chiết phân đoạn
  Frazer-Brace extraction method
  phương pháp chiết xuất Frazer-Brace
  furfural extraction
  chiết xuất furfural
  helium extraction
  chiết heli
  helium extraction
  sự chiết heli
  jantzen's spinning rod extraction column
  cột chiết jantzen có đệm kín quay
  liquid-liquid extraction
  chiết xuất chất lỏng ra khỏi chất lỏng
  liquid-liquid extraction
  phương pháp chiết lỏng-lỏng
  phenol extraction
  chiết bằng phenol
  phenol extraction
  chiết suất bằng phenol
  selective extraction
  chiết chọn lọc
  selective solvent extraction
  chiết bằng dung môi chọn lọc
  single solvent extraction
  phương pháp chiết dung môi đơn
  smoke extraction system
  hệ thống chiết khói
  solvent extraction
  chiết bằng dung môi
  solvent extraction
  chiết xuất dung môi
  solvent extraction
  sự chiết bằng dung môi
  stage extraction
  chiết phân đoạn
  steam extraction
  sự chiết bằng hơi nước
  supercritical extraction
  chiết tách siêu (tới) hạn
  supercritical fluid extraction
  chiết xuất chất lỏng trên hạn
  tritium extraction
  sự chiết tách triti
  chọn lọc
  selective extraction
  chiết chọn lọc
  selective extraction
  trích ly chọn lọc
  selective solvent extraction
  chiết bằng dung môi chọn lọc
  khai căn
  extraction of a roof
  phép khai căn
  extraction of a root
  sự khai căn
  khai thác
  coal extraction
  sự khai thác than
  energy extraction
  sự khai thác năng lượng
  extraction of groundwater
  sự khai thác nước ngầm
  extraction shaft
  giếng khai thác
  groundwater extraction
  sự khai thác nước ngầm
  oil-extraction equipment
  thiết bị khai thác dầu
  potter's clay extraction
  sự khai thác sét đồ gốm
  re-extraction
  sự khai thác lại
  sand extraction
  sự khai thác cát
  water extraction structure
  công trình khai thác nước
  lựa chọn
  sự chiết
  acetone extraction
  sự chiết axeton
  fractional extraction
  sự chiết phân đoạn
  helium extraction
  sự chiết heli
  solvent extraction
  sự chiết bằng dung môi
  steam extraction
  sự chiết bằng hơi nước
  tritium extraction
  sự chiết tách triti
  sự ép ra
  sự hút
  sự khai căn
  sự khai thác
  coal extraction
  sự khai thác than
  energy extraction
  sự khai thác năng lượng
  extraction of groundwater
  sự khai thác nước ngầm
  groundwater extraction
  sự khai thác nước ngầm
  potter's clay extraction
  sự khai thác sét đồ gốm
  re-extraction
  sự khai thác lại
  sand extraction
  sự khai thác cát
  sự ngâm chiết
  sự rút
  sự rút (đinh)
  sự tách
  clock extraction
  sự tách xung nhịp
  sự thu hồi
  trích
  data extraction
  sự trích dữ liệu
  extraction liquor
  chất lỏng trích ly
  extraction process
  quá trình trích ly
  feature extraction
  sự trích đặc điểm
  phenol extraction
  trích ly bằng phenol
  selective extraction
  trích ly chọn lọc
  solvent extraction
  trích ly bằng dung môi

  Kinh tế

  sự chiết
  batch extraction
  sự chiết chu kỳ
  contrariety extraction
  sự chiết ngược dòng
  ether extraction
  sự chiết bằng ete
  liquid extraction
  sự chiết chất lỏng bằng chất lỏng
  single bath extraction
  sự chiết một lần
  single stage extraction
  sự chiết một lần
  solid- liquid extraction
  sự chiết chất cặn bằng chất lỏng
  solvent extraction
  sự chiết bằng dung môi
  split extraction
  sự chiết lấy từng phần
  split extraction
  sự chiết phân đoạn
  water extraction
  sự chiết bằng nước
  sự rút ra
  sự trích ly
  alcoholic extraction
  sự trích ly bằng côn
  batch extraction
  sự trích ly chu lỳ
  re-extraction
  sự trích ly lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X