• Kỹ thuật chung

    lực tương đối

    Giải thích EN: The ratio of the force of an experimental propellant divided by the force of a standardized propellant determined under the same test conditions. Giải thích VN: Tỷ số lực của một chất nổ thí nghiệm chia cho lực của một chất nổ tiêu chuẩn được đo trong các điều kiện thử như nhau.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X