• /ɪkˌspɛrəˈmɛntl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dựa trên thí nghiệm
  Thực nghiệm
  experimental philosophy
  triết học thực nghiệm
  experimental sciences
  khoa học thực nghiệm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thực nghiệm dựa vào kinh nghiệm

  Xây dựng

  thí nghiệm, thực nghiệm

  Cơ - Điện tử

  (adj) thực nghiệm

  Kỹ thuật chung

  thí nghiệm
  experimental conditions
  điều kiện thí nghiệm
  experimental data
  số liệu thí nghiệm
  experimental design
  sơ đồ thí nghiệm
  experimental equipment
  thiết bị thí nghiệm
  experimental error
  sai số số thí nghiệm
  experimental error
  sai số thí nghiệm
  experimental farm
  nông trang thí nghiệm
  experimental model
  mẫu thí nghiệm
  experimental model
  mô hình thí nghiệm
  experimental procedure
  phương pháp thí nghiệm
  experimental section
  bộ phận thí nghiệm
  experimental section
  khu vực thí nghiệm
  experimental stage
  giai đoạn thí nghiệm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X