• Kỹ thuật chung

    mêtan kế điện trở

    Giải thích EN: A catalytic methanometer in which platinum may be used as the filament that heats the detecting element and acts simultaneously as a resistance-type thermometer. Giải thích VN: Một máy đo mêtan xúc tác trong đó bạch kim có thể được dùng làm dây tóc làm nóng phần tử dò tìm và đồng thời làm một loại nhiệt kế điện trở.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X