• (đổi hướng từ SYNchronization)
  /'siηkrənaiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác synchronise

  Nội động từ

  Xảy ra đồng thời
  Chỉ cùng một giờ (đồng hồ)

  Ngoại động từ

  Xác định sự đồng bộ (của các sự kiện...)
  Đồng bộ hoá; làm cho đồng bộ, làm cho khớp với
  the sound on a film must synchronize with the action
  âm thanh trong phim phải khớp với hành động
  Cho (đồng hồ) chỉ cùng một giờ

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đồng bộ

  Kỹ thuật chung

  đồng bộ
  Synchronize the sequence numbers (SYN)
  đồng bộ hóa số dãy
  đồng bộ hóa

  Giải thích VN: Làm cho hai hay nhiều đại lượng biến thiên tuần hoàn xảy ra cùng một lúc với nhau. Thí dụ : đồng bộ hóa việc đánh lửa với bánh thời chuẩn trong máy nổ.

  Synchronize the sequence numbers (SYN)
  đồng bộ hóa số dãy
  làm cho đồng bộ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X