• /,saiml'teiniəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đồng thời, xảy ra cùng một lúc, làm cùng một lúc
  simultaneous demonstrations in London and New York
  những cuộc biểu tình đồng thời ở London và New York

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) đồng thời, cùng một lúc

  Toán & tin

  đồng thời; tương thích

  Kỹ thuật chung

  cùng lúc
  simultaneous transmission
  sự phát thanh cùng lúc
  đồng bộ
  two-way simultaneous communication
  kết nối hai chiều đồng bộ
  đồng thời
  Analogue Simultaneous Voice and Data (ASVD)
  tiếng nói và số liệu đồng thời tương tự
  Digital Simultaneous Voice and Data (DSVD)
  tiếng nói và số liệu đồng thời kiểu số
  non simultaneous transmission
  sự truyền không đồng thời
  simultaneous access
  sự truy cập đồng thời
  simultaneous access
  truy cập đồng thời
  simultaneous carry
  nhớ đồng thời
  simultaneous carry
  sự mang sang đồng thời
  simultaneous color television
  truyền hình màu đồng thời
  simultaneous computer
  máy tính (xử lý) đồng thời
  simultaneous computer
  máy tính đồng thời
  simultaneous distribution
  phân bố đồng thời
  Simultaneous DSL (SDSL)
  đường dây thuê bao số đồng thời
  simultaneous equations
  phương trình xét đồng thời
  simultaneous estimation
  sự ước lượng đồng thời
  simultaneous excitation
  kích thích đồng thời
  simultaneous loading
  sự gia tải đồng thời
  simultaneous mode of working
  chế độ làm việc đồng thời
  simultaneous operation
  hoạt động đồng thời
  simultaneous operation
  sự vận hành đồng thời
  simultaneous operation
  thao tác đồng thời
  Simultaneous or Alternating Voice Data (SAVD)
  thoại và dữ liệu luân phiên hay đồng thời
  simultaneous processing
  sự xử lý đồng thời
  Simultaneous Sampling (SS)
  lấy mẫu đồng thời
  simultaneous signal system
  hệ thống tín hiệu đồng thời
  simultaneous system
  hệ đồng thời
  simultaneous transmission
  sự phát thanh đồng thời
  simultaneous transmission
  sự truyền đồng thời
  Simultaneous Voice and Data (SVD)
  thoại và dữ liệu đồng thời
  Simultaneous Voice and Facsimile (SVF)
  Thoại và Fax đồng thời
  Two-Way Simultaneous (HDLC) (TWS)
  Hai chiều đồng thời (HDLC)
  song song
  simultaneous spectrum analysis
  sự phân tích phổ song song
  tương thích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X