• Thông dụng

  Danh từ

  Kỹ thuật vệ sinh

  Xây dựng

  kỹ thuật vệ sinh

  Kỹ thuật chung

  kỹ thuật vệ sinh

  Giải thích EN: The part of civil engineering related to public health and the environment, such as water supply, sewage, and industrial waste. Giải thích VN: Một bộ phận của kỹ thuật dân dụng liên quan đến sức khoẻ cộng đồng và môi trường, như nguồn nước, rác thải, mà chất thải công nghiệp.

  sanitary engineering part of design
  phần thiết kế kỹ thuật vệ sinh
  sanitary engineering work
  công tác kỹ thuật vệ sinh
  sanitary-engineering faience
  sứ kỹ thuật vệ sinh
  sanitary-engineering faience
  sành kỹ thuật vệ sinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X