• /´sju:idʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chất thải; nước cống, rác cống

  Ngoại động từ

  Tưới bằng nước cống; bón bằng rác cống

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đường ống thoát nước
  hệ thống thoát nước
  local sewage system
  hệ thống thoát nước cục bộ
  local sewage system
  hệ thống thoát nước khu vực
  mixed sewage system
  hệ thống thoát nước kết hợp
  nước thải
  ash contents in sewage sludge
  độ tro (của) cặn nước thải
  averaging tank for sewage
  bể trung hòa nước thải
  clarified sewage
  nước thải được làm trong
  clarified sewage water
  nước thải đã lắng trong
  coarsely dispersed contaminant in sewage
  chất bẩn phân tán thô trong nước thải
  coli-index of sewage
  chỉ số coli của nước thải
  crude sewage
  nước thải chưa xử lý
  degree of sewage contamination
  độ ô nhiễm nước thải
  disinfection (ofsewage)
  sự tẩy uế nước thải
  disinfection of sewage
  sự khử trùng nước thải
  domestic sewage
  nước thải sinh hoạt
  domestic sewage
  nước thải trong nhà
  fresh sewage
  nước thải sạch
  household sewage
  nước thải sinh hoạt
  household sewage
  nước thải trong nhà ở
  industrial sewage
  nước thải công nghiệp
  industrial sewage sludge
  bùn nước thải công nghiệp
  industrial sewage water
  nước thải công nghiệp
  industrial sewage water
  nước thải sản xuất
  inflow sewage quantity
  lượng nước thải chảy vào
  marine sewage disposal
  sự xả nước thải xuống biển
  maximum allowable flow rate of sewage waters
  vận tốc chảy tính toán lớn nhất của nước thải
  mechanical treatment of sewage
  sự xử lý cơ học nước thải
  minimum critical flow rate of sewage waters
  vận tốc chảy tới hạn nhỏ nhất của nước thải
  municipal sewage
  nước thải thành phố
  municipal sewage
  nước thải trong thành phố
  package deal-sewage treatment plant
  cụm thiết bị xử lý nước thải
  physical and chemical sewage treatment
  sự làm sạch nước thải bằng hóa lý
  purified sewage water
  nước thải đã làm sạch
  rate of sewage and storm water flow
  tiêu chuẩn thoát nước thải và nước mưa
  rated temperature of tap sewage waters
  nhiệt độ tính toán của vòi nước thải
  rated velocity of sewage waters
  vận tốc tính toán của dòng nước thải
  raw sewage
  nước thải chưa xử lý
  relative stability of sewage
  tính bền tương đối của nước thải
  sanitary sewage
  nước thải trong nhà
  settled sewage
  nước thải đã lắng
  settled sewage
  nước thải được lắng trong
  sewage aeration
  sự thổi khí nước thải
  sewage aeration
  sự thông khí nước thải
  sewage analysis
  sự phân tích nước thải
  sewage burying
  nơi vùi nước thải
  sewage clarification
  sự lắng trong nước thải
  sewage collector tank
  bể thu nước thải
  sewage composition
  thành phần nước thải
  sewage conduit
  ống dẫn nước thải
  sewage discharge
  sự xả nước thải
  sewage disinfection
  sự khử trùng nước thải
  sewage disposal
  loại bỏ nước thải
  sewage disposal
  sự biến cứng nước thải
  sewage disposal
  sự khử bỏ nước thải
  sewage disposal
  sự làm trong nước thải
  sewage disposal
  sự loại bỏ nước thải
  sewage disposal
  sự tháo nước thải
  sewage disposal
  tách bỏ nước thải
  sewage disposal main drain
  đường ống chính phân bố nước thải
  sewage disposal system
  hệ thống xử lý nước thải
  sewage distribution chamber
  buồng phân phối nước thải
  sewage effluent
  dòng nước thải
  sewage effluent
  dòng nước thải tháo ra
  sewage effluent
  dòng thoát nước thải
  sewage engineering
  kỹ thuật (xử lý) nước thải
  sewage farming
  đất tưới nước thải (ở công trường)
  sewage filter
  bể lọc nước thải
  sewage filter
  thiết bị lọc nước thải
  sewage flow
  khối nước thải
  sewage flow
  dòng nước thải
  sewage flow
  dung tích nước thải
  sewage flow rate
  lưu lượng nước thải
  sewage fungus
  nấm nước thải
  sewage gas
  khí nước thải
  sewage inlet chamber
  buồng thu nhận nước thải
  sewage intake basin
  bể thu nhận nước thải
  sewage intake basin
  bể thu nước thải
  sewage irrigation
  sự tưới bằng nước thải
  sewage irrigation
  tưới bằng nước thải
  sewage lift plant
  trạm đưa nước thải lên
  sewage mineral impurities
  chất khoáng bẩn trong nước thải
  sewage outfall
  kênh xả nước thải
  sewage outfall
  mương tiêu nước thải
  sewage oxidation pond
  bể ôxi hóa nước thải
  sewage pipe
  ống dẫn nước thải
  sewage pipe
  ống nước thải
  sewage pollutants
  sự ô nhiễm nước thải
  sewage pollution
  ô nhiễm nước thải
  sewage pollution
  sự nhiễm nước thải
  sewage pump
  máy bơm nước thải
  sewage pumping station
  trạm bơm nước thải
  sewage pumping station receiver
  bể bơm chứa (nước thải)
  sewage pumping station receiver
  bể bơm tiếp nhận (nước thải)
  sewage pumping tank
  bể bơm nước thải
  sewage purification
  làm sạch nước thải
  sewage purification
  sự làm trong nước thải
  sewage purification
  sự làm sạch nước thải
  sewage purification
  sự xử lý nước thải
  sewage purification plant
  trạm làm trong nước thải
  sewage purification station
  trạm xử lý nước thải
  sewage rate of flow
  lượng nước thải đơn vị
  sewage screen
  song chắn rác (nước thải)
  sewage sediment
  cặn nước thải
  sewage setting
  sự lắng nước thải
  sewage setting
  sự ngưng nước thải
  sewage setting efficiency
  hiệu suất lắng của nước thải
  sewage sludge
  bùn nước thải (từ sinh hoạt)
  sewage sterilization
  sự khử trùng nước thải
  sewage tank
  bể chứa nước thải
  sewage treatment
  sự làm sạch nước thải
  sewage treatment
  sự xử lý nước thải
  sewage treatment plant
  trạm làm sạch nước thải
  sewage treatment plant
  trạm xử lý nước thải
  sewage treatment process
  quá trình xử lý nước thải
  sewage tunnel
  đường hầm thoát nước thải
  sewage utilization act
  luật sử dụng nước thải
  sewage wastes crusher
  máy nghiền rác nước thải
  sewage water disposal
  sự khử bỏ nước thải
  sewage water disposal
  sự loại bỏ nước thải
  strength of sewage
  độ đậm của nước thải
  transit sewage quantity
  lượng nước thải chuyển tiếp
  treatment of sewage sludge
  sự xử lý bùn nước thải
  utilization of sewage
  sự sử dụng nước thải
  volume of sewage
  dòng nước thải
  nước tháo
  rác thải

  Giải thích EN: Any liquid-born waste that contains animal or plant matter in suspension or solution, chemicals in solution, or soils and storm water.

  Giải thích VN: Các chất thải sinh nước có chứa vật chất động vật hay thực vật trong một thể vẩn hoặc dung dịch, các hóa chất trong dung dịch hoặc đất và nước mưa.

  raw sewage
  rác thải thô
  sewage disposal plant
  khu xử lý rác thải
  sewage system
  hệ thống rác thải

  Kinh tế

  nước thải
  sewage separator
  thùng cách cặn lớn (của nước thải)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X