• /ˈskɛərsli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Chỉ vừa mới
  I had scarcely arrived when I was told was told to go back
  tôi vừa mới đến thì được lệnh quay trở về
  I scarcely know him
  tôi chỉ vừa mới biết anh ta
  Chắc chắn là không; hầu như không
  he can scarcely have said so
  chắc chắn là anh ấy đã không nói như thế


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X